Ниигэм 21 dec 2020 391

Шэнэ жэлэй шалгалтанууд Буряад Уласта эхилээ

Шэнэ жэлэй урдахана фейерверк болон бусад пиротехническэ зүйлнүүдые худалдадаг газарнуудай шалгалта болодог гээшэ. Иимэ хэмжээн Буряад Уласта эмхидхэгдэжэ, Яруунын, Ахын аймагуудай Түймэр саралгын албануудай һэргылэмжын талаар ажал ябуулдаг таһагай мэргэжэлтэд шалгалтануудые эрхилбэ.

Худалдажа байһан зүйлнүүд булта үнэмшэлгэнүүдтэй, худалдаанай газарнуудта түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүд сахигдана гээд элирүүлэгдээ. Гадна түймэр унтараадаг зүйлнүүдынь болзорһоонь гараадүй, түймэрэй эхилхэдэ хүдэлжэ эхилдэг сигнализацинууд булта һайн гэжэ тэмдэглэгдээ.

Буряад Уласай Онсо байдалай талаар яаманай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр шалгалтанууд саг болоод лэ эмхидхэгдэжэ, һайндэрэй амаралтын дүүрэтэр хэды дахин болохо. Тиимэһээ шухала дүримүүдые сахиха ёһотойбди:

  • 18 наһа хүрөөдүй үхибүүдтэ фейерверк болон иимэ хэрэгсэлнүүдые наймаашад худалдаха эрхэгүй;
  • Эдэ зүйлнүүдые гэр байра соо носоожо болохогүй;
  • Модоной болон тэһэржэ, носожо боломоор газарнуудай хажууда мүн лэ носоохонь хорюултай;
  • Тамхи татажа байгаад, фейерверк агаарта табихань аюултай;
  • Эдэ хэрэгсэлнүүдые носоогоод, заал һаа холошог ошоод байхаяа бү мартагты;
  • Тэрэниие дээрэһээнь хараад байха, гартаа баряад дээшэнь буудуулжа  болохогүй, - гээд үшөө дахин мэргэжэлтэд хэлэнэ.

Фото: arigus.tv