Ниигэм 21 dec 2020 367

​Туяа Сымбелова Степан Семёнов хоёрой нангин хүсэл Буряадай Толгойлогшо бэелүүлхэ

© фото: pixabay.com

Гүлмэрхэн эдир багашуулнай шэнэ жэлэй баярай ольбондо абтажа, Жабар үбгэнэй сэнтэйхэн бэлэгүүдые хүлеэн байдаг заншалтай.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Түнхэнэй аймагай Туяа  хүүхэндэ шэнэ жэлэй бэлэг бэлдэнэ. Хэрэн тосхондо ажаһуудаг Туяа басаганай сэдьхэлэй оёорой хүсэлнүүдые уласаймнай толгойлогшо бэелүүлхэ.

- Туяа басагахан хүндэ үбшэнтэй тэмсэжэ, эрэлхэг зоригтойхон болонхой. Тэрэнэй эгээл нангин хүсэлынь шэнэхэн гитара болоно ха юм. Санкт-Петербург хотын эмнэлгын газарта арга гаража, мүнөө гэртээ ерэнхэй байна. Шэнэ жэлнай шэдитэй! Энэ заахан хүүхэнэй нангин хүсэлынь бэелүүлхэ Алексей Цыденовтэ баяр баясхалан хүргэнэбди, - гэжэ Түнхэнэй аймагай захиргаанай мэдээсэлэй албанай хүтэлбэрилэгшэ Дора Хамаганова дуулгаба.

Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой зүблэлэй үедэ «Шэнэ жэлэй хасууриин нангин хүсэлнүүд» гэжэ нигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ. Эндэ Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай  Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев, Алас Дурна зүгэй болон Арктикын можо нютагуудые хүгжөөхэ яаманай сайд Алексей Чекунков болон Алас Дурнын можонуудай толгойлогшонууд энэ буянтай ябуулгада оролсобо. Хүн бүхэниинь хүүгэдэй хүсэлнүүдтэй хасууриин нааданхайнуудые хүлеэн абаба. Тиигэжэ тойрогой дарганууд үншэн, орёо байдалда ороһон, элдэб үбшэндэ нэрбэгдэһэн болон багахан олзотой гэр бүлэтэй хүүгэдтэ шэнэ жэлэй бэлэгүүды бэлэглэхэ.

Юрий Трутневтэ тудалдаһан шэнэ жэлэй хасууриин бүмбэгэ нааданхай соо Улаа-Үдэдэ ажаһуудаг Жамбаловтанай дүрбэн хүүгэдэй хүсэлнүүд байгаа юм. Жанна, Дарья, Сергей, София Жамбаловууд шэнэ компьютер жабар үбгэндэ захиһан байна.

- Бидэ дүрбэ наһатай София басаганда амяаран бэлэг барихабди. Магад, багахан хүүгэндэ компьютер үшөө һонирхолгүй байжа болохо, - гэжэ Юрий Трутнев энеэбхилэн хэлэбэ.

Харин Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хоёр үхибүүдтэ шэнэ жэлэй бэлэгүүдые бариха. Түнхэнэй аймагай Туяа Сымбеловада гитара болон дүрбэтэйхэн Степан Семёновто эжытэеэ газаагуур ябаха үлгы тэргэ дамжуулагдаха гээд, Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com