Ниигэм 21 dec 2020 492

​Улаан-Үдэ хотодо жолоошодой журам гуримшуулагдана

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Энэ намарһаа ниислэл хотын Ербановай гудамжа үргэн болгогдожо, унаагай обооролдохо ушарнууд усадхагдана. Энэ харгы «Аюулгүй болон һайн шанартай авто харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ шэнэлэгдэбэ. Гол түлэб түбэй гурбан гудамжануудай бэлшэр дээрэхи хүдэлөө һайнаар эмхидхэхэ зорилго табигдана. Тиигэжэ шэнээр хэгдэһэн харгыгаар Элеваторай зүгһөө бууһан жолоошодой хоёр һалаань трамвайн харгы зубшан гараха, үшөө нэгэ нэмэжэ хэгдэһэн харгын зуруу Соведэй талмай руу бууха юм.

Мүнөө харгын барилгашад Ербановай гудамжаар харгын "аюулгүй арал" эмхидхэнэ. Эндэ зоогдоһон хоёр баханын оройдо шэнэ светофорнууд тодхогдохо. Ябаган зоной гараса «Байгал» буудалай газаа абаашагдаха юм.

Ерэхэ долоон хоногой туршада шэнэ светофорнууд хүдэлжэ эхилхээр түсэблэгдэнэ. Тиимэһээ хотын жолоошодто түрүүшын үеэр болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

 «Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэл Улаан-Үдэ хотодо 2017 онһоо бэелүүлэгдэнэ. Байгша оной туршада хотын харгынуудай заһабарилгада 700 сая түхэриг шэглүүлэгдээ гээд һануулая.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман