Ниигэм 21 dec 2020 284

Үбэлэй амаралта ерэхэ долоон хоногто эхилхэ

Ерэхэ долоон хоногто дунда һургуулинуудта үбэлэй амаралта эхилхэнь.

Үхибүүд декабриин 29-һөө январиин 10 болотор амарха», - гээд Улаан -Үдэ хотын захиргаанай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Энээн тухай болон бусад шухала, бэрхэшээлтэ асуудалнуудаар сэхэ харилсаан декабриин 18-да Instagram сүлжээндэ эмхидхэгдээ. Хотын һуралсалай хороониие хүтэлбэрилэгшэ Татьяна Митрофонова эндэ хабаадажа, олон асуудалнуудта харюу үгөө.

Иимэ сэхэ харилсаанай аргаар түрэлхид, һурагшад олон асуудалнуудые табижа, харюунуудые абаһандаа урматай.

Фото: yandex.ru