Ниигэм 21 dec 2020 164

​Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймагта 10 модо утатай харгы заһабарилагдаба

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

«Аюулгуй болон һайн шанартай унаагай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ энэ харгы заһагдаба. «Мухар-Шэбэр–Бэшүүр–Хяагта» шэглэлээр байһан харгын заһабарилга түсэбһөө урид дүүргэгдэжэ, үнгэрһэн долоондо баярай оршондо нээгдэбэ.

Шэнэ замай нээлгын хэмжээндэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников, Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов болон  ГКУ «Бурятрегионавтодор» гэжэ эмхиин даргын уялгые дүүргэгшэ Игорь Петров хабаадалсаа.

- Ехэ заһабарилгын һүүлдэ нээгдэжэ байһан харгы гурбан аймагуудай ажаһуугшадые хангана. Энэ замаар хүдөөгэй зон Улаан-Үдэ зоридог юм. Тус харгы эхинһээ заха хүрэтэрнь болбосон түхэлтэй болгохын тула үшөө хоёр-гурбан жэл хэрэгтэй. Иимэ үргэн дэлисэтэй түсэлнүүдые хамтын хүсөөр бэелүүлхээр. Буряад Уласай Засагай газарай мэргэжэлтэд, барилгын эмхинүүд хүн бүхэниинь өөрынгөө урдахи ажалаа саг болзортонь дүүргэжэ байха ёһотой болоно. Энээнһээ Буряад Уласаймнай нэрэ хүндэ дулдыдаха. Түсэблэһэн сагтаа шэнэ харгынуудаа ашаглалгада тушаажа байхадаа, үшөө ехэ мүнгэ хүрэнгэ энэ хэрэгтэ оруулха аргатай байнабди, - гэжэ Евгений Луковников онсолбо.

Хуули зохёогшодой зүгһөө Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов амаршалгын үгэ хэлэбэ.

- Мүнөөдэр Бэшүүрэй болон Мухаршэбэрэй аймагуудта ехэ дэмбэрэлтэй үдэр. Хуушаржа һандарһан харгы аюултай болоод байгаа юм. Энэ харгы һэльбэн шэнэлхэ тухай асуудал оло дахин бодхоогдоһон. Энэ хэрэг бэелүүлхын тула Буряад Уласай Толгойлогшодо, Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманда болон Арадай Хуралай һунгамалнуудта хандаһан байнабди. Хамтын хүсөөр ябуулһан ажалнай мүнөөдэр түгэсэбэ. Һайн шанартай харгы бариһан ажалшадай ажал тэмдэглэхэ хүсэлтэй байнаб. Энэ зам шэнэлхын тула ехэ хүсэ хүлһэн гаргагдаа. Мүнөө энэ харгы бүхы эрилтэнүүдтэ харюусана, һайн шанартай болгогдобо, - гэжэ Владимир Павлов хэлэбэ.

Хизаарлагдамал харюусалгатай «Сэлэнгэ» бүлгэм энэ харгы һэльбэн шэнэлбэ. Хуушаржа нүхэ һүбэ болоһон харгын хушалта һэлгэгдэжэ, харгы доогуур гарадаг уһанай соргонууд шэнэлэгдээ. Энэ харгын заһабарилгада 302 сая түхэриг Буряад Уласай һан жасаһаа һомологдоо.  

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман