Ниигэм 21 dec 2020 155

​Эрхүү – Северобайкальск шэглэлээр ябадаг 72/71 дугаартай поездын сагай хубаарида хубилалтанууд оруулагдаба

Байгша оной ноябриин 29-һөө Зүүн Сибириин түмэр замай хүтэлбэрилэгшэд иимэ шиидхэбэри абаһан байна. Тиигэжэ, Улькан-Северобайкальск хоерой дундахи замда гарадаг поезд гуша минутаар хожомдоод ерэдэг болохонь.

Зүүн Сибирийн түмэр замай Дабан – Гоуджекит холбоһон харгыда һэльбэн шэнэдхэлгын ажалнууд эхилээ. Энэ ушарһаа иимэ хубилалтанууд нэбтэрүүлэгдэбэ. Заһабарилгын ажал декабриин 11 болотор үргэлжэлхөөр хараалагдана.

«Ородой түмэр зам» гэһэн бүлгэмэй мэдээсэлэй албан харгы замда гараһан зондо анхарал болгоомжотой байжа, аяншалгада гарахадаа поездын сагай хубаари манай сайт дээрэ орожо харагты гээд уряална. Мүн тиихэдэ түмэр замай буудалнуудта хонходожо, һонирхоһон асуудалаараа хандахада болоно.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ