Ниигэм 22 dec 2020 277

​Шэнэ жэлээ журамтайгаар угтаха

© фото: pixabay.com

Шэнэ жэлэй дүтэлхэдэ, хотын ажаһуугшад бэлэг сэлэгээ бэдэржэ, дэлгүүрнүүдээр олоороо субажа, үймэжэ эхилдэг заншалтай. Ажаһуугшадаа халдабарита ханяаданһаа аршалхын тула элдэб хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэнэ.

Нэн түрүүн уласай эмхи зургануудта болон үмсыншье ажахынуудта декабрь һарын салин хүлһэ эртээнһээ түлэхэ дурадхал оруулагдаа. Тиигэжэ ехэнхи зон салин мүнгөө абажа, сүлөөтэйгөөр шэнэ жэлдээ бэлдэхэ аргатай болохо юм. Гол түлэб һайндэрэй үедэ хүн зоной обооролдохо ушарнууды сарахын тула иимэ ажал ябуулагдана.

Тэрээнһээ гадна худалдаа наймаанай түбүүдтэ орой болотор хүдэлхэ гү, али арга боломожотой байбал, шэнэ жэлэй урда үдэр һүнигүй хүдэлжэ байхынь дурадхагдаа.

Хүн зоной дундахи харилсаа бага болгохын түлөө эдеэ хоолой дэлгүүрнүүдэй бүхы кассанууд хүдэлжэ байха еһотой юм. Худалдаанда дэлгээгдэһэн эдеэ хоолой ехэнхи хубинь һайнаар эмхилээтэй, шэгнэхэ юумыень шэгнээд байбал хүн зоной түрсэлдөөн үсөөн байха гэжэ мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com