Ниигэм 22 dec 2020 186

​Буряад Уласай хүдөө ажахынуудта гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Байгша оной туршада хүдөөгэй ажахынууд 230 сая түхэригэй шэнэ техникэ абаһан байна. Энэ хэрэгтэ гаргашалагдаһан мүнгэнэй хахадынь эдэ зондоо гүрэнэй жасаһаа бусаагдажа байдаг гээд, Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээслэй албан дуулгана.

Тиигэжэ хүдөөгэй малшад болон таряашад жэлэй туршада  47 трактор, 8 комбайн болон үбһэ тэжээл бэлдэдэг, газар хахалдаг 272 тоног хэрэгсэлнүүдые абажа шадаба.

Нэмэжэ хэлэхэдэ,  уһалагдадаг таряалан, сабшалангуудай талмай жэлһээ жэлдэ ехэ болоно. Ганса энэ жэлэй хугасаада 404 гектар газар уһалагдажа байха аргатай болобо.

Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай сайд Даба-Жалсан Чириповай хэлэһээр, хүдөөгэй ажахынуудта туһаламжа үзүүлхэ хэрэгтэ 800 сая түхэриг шэглүүлэгдэһэн байна.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман