Ниигэм 23 dec 2020 191

Буряад Уласта глэмпинг аргаар амаралгын гэрнүүд баригдаха

Һүүлэй үедэ Ород Улас дотор  глэмпинг аргаар багахан байрануудые түхеэрхэ боломжо нэбтэрүүлэгдэнэ. Энэнэй ашаар ехэ хүнгэн, түргэн бодхоогдохо амаралгын гэрнүүд табигдажа, аяншадай амарха зохид байра тогдоогдоно. Тиин Ород Уласай глэмпингын эблэл Буряад Уласта туһаламжа хүргэхэ тухай мэдүүлбэ.

Энээн тухай Москва хотодо үнгэргэгдэһэн «Аяншалгын Буряад Орон. 2021 оной шэнэ арга боломжонууд» гэһэн хэмжээнэй үедэ хэлсэгдэжэ, саашадаа зохид шиидхэбэринүүд абтажа эхилхэ.

Шэнэ аргаар амаралгын байрануудые түхеэрдэг эмхинүүд Буряад орондо энээниие  нэбтэрүүлхэдэ ехэ зохид, таарамжатай байха гэжэ бодоно.

Фото: google.com