Ниигэм 25 dec 2020 400

​Буряад Уласта галзуу үбшэн хоёрдохи жэлээ һүжэрһөөр

© фото: pixabay.com

Буряадай Улаан-Үдэ хотодо, Ивалгын, Загарайн болон Тарбагатайн аймагуудта галзуу үбшэнэй талаар һэргэг, бэлэн байха онсо гурим соносхогдобо. Декабриин 24-дэ Буряад Уласай Толгойлогшын хүтэлбэри доро үнгэрһэн малай халдабарита үбшэнүүдтэ эсэргүүсэһэн уласай комиссиин суглаанда уласай ветенариин хүтэлбэриин дарга Эрдэм Сангадиев «Улаан-Үдэ-Хори» шэглэлэй харгы шадар Восточный һуурин багта үнэгэнэй бэе олдоо гэжэ хэлэбэ.

- Мэргэжэлтэд тэрэниие лабораторидо асаржа, шэнжэлгэнүүдые хээ. Тиигэжэ галзуу үбшэ халданхай гэжэ шэнжэлэгдээ. Энэ үбшэнэй дэлгэрхэгүйн тула һэргэг, бэлэн байха онсо гурим дары соносхохо хэрэгтэй, - гэжэ Эрдэм Сангадиев хэлэбэ.

Гэрэй амитадые шалгаха ажал ябуулагдаха. Улаан-Үдэдэ зайгуул нохойнууд галзуу үбшэндэ шалгагдаха.

Буряад Уласай Толгойлогшын хэлэһээр, улас дотор галзуу үбшэндэ нэрбэгдэһэн зэрлигшье, гэрэйшье амитадай талаар байдал хоёрдохи жэлээ орёо.

- Энэ арбаад ушар бэшэ, хэдэн зуугаад ушар элирүүлэгдээ. Тохёолдоһон байдал шиидхэхэ хэрэгтэй, тэрэ тоодо Улаан-Үдэдэ. Хотодо үхэр мал олоншье бэшэ һаа, үбшэ халдаха нохойнууд олон, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

Улаан-Үдэдэ зайгуул нохойнуудые тэжээн баридаг гурбан газар хиналта доро абаха тухай шиидхэбэри абтаа.

- Баригдаһан нохойнуудые һөөргэнь табихагүйн тула тэдэ газарнуудта харуул табигдаха. Үрэгүй болгогодоһон, чип табигдаһан нохойнуд хуулиин ёһоор табигдаха ёһотой. Мүнөө сүлөө гүйжэ ябаһан нохойнуудые галзуу үбшэндэ шалгатар, баригдаһан нохойнуудые табингүй байх хэрэгтэй, - гэжэ хотын засаг дарга Игорь Шутенков хэлэбэ.

Буряадай дотоодын хэрэгүүдэй яаманда нохойнуудые бариха гуримай талаар ажаһуугшадтай ойлгууламжын ажал ябуулха тухай даалгагдаа. Гэхэтэй хамта, хүдөө ажахын яаманда нохойнуудаа хоройнгоо газаа табижархидаг эзэдтэ захиргаанай харюусалга шангалха талаар хуулиин түсэл бэлдэхэ гэжэ даабари үгтөө.  

Энэ асуудалааар можо нютагай онсо шанар хараалан хуули хубилгаха талаар федеральна хэмжээндэ дурадхал оруулха тухай уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

- Гэрэй амитадай харюусалгатай гү, али харюусалгагүй хандаса тухай хэлэхээр. Теэд нохойнууд олон боложол байха. Үншэн хүүгэдые, олон үхибүүдтэй бүлэнүүдые дэмжэхэ асуудалай байхада, нохойнуудые табингүй тэжээхэ пансионадуудые барилга гү – тад ондоо. Тиимэһээ хуули тогтоолгын дурадхал оруулхабди, энэ холын хараатай ажал болоно. Харин мүнөө галзуу үбшэнтэй тэмсэхэ болонобди. Амитадта хайра гамтайгаар хандаха гэжэ ойлгонобди. Теэд амитадта хайра гам гү, али хүнүүдэй аюулгүй ажабайдал гү гэһэн асуудалай гарахада, хүнүүдэй аюулгүй байдал шухала, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

 

Фото: pixabay.com