Ниигэм 29 dec 2020 193

​Шэнэ жэлэй һүни Буряад Уласта хүйтэн хонохо

© фото: pixabay.com

Буряадай гидрометцентрэй мэдээсэһээр, Буряад Уласта декабриин 31-һэй һүни жабартай, һалхитай байха. Зарим газарта -42 болотор хүйтэрхэ.

Декабриин 30-31-эй үдэрнүүдтэ улас дотор үүлэтэй байха, зарим газарта саһан орохо. Баруун тээһээ, баруун хойноһоо секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр, зарим аймагуудта секундын 14 метр хүрэтэр һалхилха. Һүниндөө -30, -35 хүрэтэр хонохо, зарим аймагуудаар -43 хүрэхэ, Байгал шадар саһанай ороходо, -21,-26 хүрэхэ, үдэртөө -20, -25, зарим газартаа -28,-33 хонохо. Байгал шадар болон баруун урда нютагуудаар -15-20 хүрэтэр хүйтэрхэ.

Шэнэ жэлэй һүни, декабриин 1-дэ, зарим газарта саһан орохо. Баруун хойноһоо секундын 4-9 метр, зарим аймагуудта 12-15 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө -28,-33, зарим аймагуудаар -37, -42, Байгал шадар саһанай ороходо, -18,-23 хүрэтэр, үдэртөө -19,-24, зарим газарта -28, -33 хүрэтэр, Байгал шадарай урда аймагудта -12 хүрэтэр хүйтэрхэ.

Буряад Уласта урда долоон хоногһоо хүйтэн уларил тогтонхой.

Фото: pixabay.com