Ниигэм 30 dec 2020 530

​Алдарта хүбүүнэй гэрэлтэ дурасхаалда

Манай нүхэр, суг ажалтан, хүтэлбэрилэгшэ Иннокентий Матвеевич Егоровой сагhаа урид наhанhаа нүгшэhэн ушар үшөө нэгэ хүндэ сохилто болобо. Бусаажа болошогүй энэ гээлтэ гансашье гэр бүлэдэнь бэшэ, ээм мүрөө түшэлсэн, суг хүдэлһэн, ударидалга доронь ажаллажа, хүтэлбэрилэгшэ боложо ургаhан, хүндэлжэ, сэгнэжэ ябаhан хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ уйдхар гашуудал асарба.

Ойрын саг соо эдэгэхэ байха гэhэн найдалнай харюугүй үлэшөө. Иннокентий Матвеевичые харатай хамшаг манай зэргэhээ гаргаба. Нарата Буряадайнгаа хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулhан алдарта хүбүүнэй энэ газар дээрэхи замынь дүүрэбэл даа. …

Байгалай эрьедэ түрэhэн Иннокентий Егоров Эрхүү можын Ойхоной аймагай Ялансын дунда hургуули дүүргэжэ, эдир залуудаа Улаан-Үдэ ерэhэн юм. Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай багшанарай дээдэ hургуулиин физикэтоо бодолгын факультет 1970 ондо түгэсхөөд, түрэл аймагтаа хүдэлөө. Удаань сэрэгэй албанда уялгата үүргэеэ дүүргээд, саашанхи хуби заяагаа бүгэдэ Буряадай түбтэй холбоhон байха юм. Байгал шадарай, Ивалгын аймагуудай, Нижнеангарскын hургуулинуудта багшалаа, захиралай орлогшоор, захиралаар ажаллаа. Удаань Хойто-Байгалай аймагай болбосоролой таhаг даажа хүдэлөө.

Табан жэлэй үнгэрөөд байхада, Хойто-Байгалай аймагай гүйсэдхэхы хорооной түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшоор томилогдоо бэлэй. 1995 ондо олоной дундаhаа аймагайнгаа өөhэдын хүтэлбэриин зургаанай толгойлогшоор hунгагдаа. Аймагай ажаһуугшад бэрхэ ударидагшада этигэл найдалаа мэдүүлжэ, хоёрдохи болзортонь hунгаа. Тиигэжэ Буряадай болон Россиин түүхэдэ олоной этигэлдэ хүртэжэ, хүтэлбэрилэгшын тушаалда hууhан түрүүшүүлэй тоодо ороо бэлэй. ХойтоБайгалай ажаhуугшад Иннокентий Матвеевичые мүнөө болотор дулааханаар дурсажа байдаг юм.

2002 ондо Буряадай түрүүшын Юрэнхылэгшэ Леонид Васильевич Потапов бэрхэ хүтэлбэрилэгшэдэ сугтаа ажаллахые дурадхаа бэлэй. Тиигэжэ тэрэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын ниигэмэй һалбари ударидаха талаар орлогшо болоо. Харин 2004 ондо Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшоор томилогдоод, энэ тушаалдаа 2017 он болотор ажаллаа.

Иннокентий Егоровой гүрэнэй засагай гүйсэдхэхы дээдын зургаанда хүдэлжэ гараhан арбан табан жэл хадаа юрын хугасаа байгаагүй. 1990-ээд онуудай эдэй засагай доройтолгын хойшолонгууд, уласай ударидахы гол бодомжын шэнэлэлгэ, хүгжэлтэ, нютагай засагай өөhэдын хүтэлбэриин зургаануудые хубилган шэнэдхэлгэ – эдэ бүгэдэ асуудалнуудые шиидхэлгэ хүзүүн дээрэнь унаа бэлэй.

Эдэй засагай, мүнгэн hангай, бюджет байгуулха болон бэелүүлхэ, тиихэдэ бүхы улас доторхи барилгануудые шиидхэхэ талаар гол асуудалнуудта зорюулагдаһан зүблөөнүүд болон суглаануудые үнгэргэхын хажуугаар гүрэнэйнгөө ниислэлээр, Сибириин холбоото уласай тойрогой түб болон бусад хотонуудаар, Буряад орон соогуураа ажалай хэрэгээр зай забhаргүй ябагдаа.

Иннокентий Матвеевичэй ажалай хэрэгээр улас соогуураа ябаһыень онсолон хэлэмээр юм. Тэрэнэй хүрэжэ ошоогүй нэгэшье тосхон, hуурин гэжэ байхагүй. Олонхи ушарта амаралтын, hайндэрэй үдэрнүүдые илгаагүй хэдэн арбаад мянган модо газар ябагдаа. Тиигэжэ Иннокентий Матвеевич газар нютагуудай ажабайдалтай, шиидхэгдээгүй асуудалнуудтай дүтэ танилсадаг, ажаhуугшадтайнь, хүтэлбэрилэгшэдтэйнь зүбшэн хэлсэжэ, зохихо шиидхэбэринүүдые тэрэ доронь абадаг байhан юм. Ямаршье хэмжээнэй суглаа хуралнуудта юрын ажаhуугшадай тала барижа, тэдэнэй этигэл найдал харюулан хамгаалдаг байгаа бэлэй.

Иннокентий Матвеевичэй өөртөөшье, ударидалга доронь хүдэлдэг хүнүүдтэшье тон эрилтэ ехэтэй хандасын саанаhаа үнэхөөр энэрхы абаринь, хүниие хайрлаха сэдьхэлынь, гэр бүлэдөө – наhанайнгаа нүхэртэ, үхибүүдтээ болон зээнэртээ илангаяа гамтай, хандасань элеэр харагдадаг һэн. Бүхы түрэлэйхидтэнь үнэн сэдьхэлэй гүнзэгы шаналал гашуудалаа мэдүүлнэбди.

Нүхэдынь, суг ажаллагшадынь Иннокентий Матвеевичэй дулаан хандаса, анхарал болон дэмжэлгэ үргэлжэ мэдэржэ байгаабди. Шиидхэһэн олон тоото орёо асуудалнууд, холын аймагта ажаллаhан олон жэлнүүд, зоной ажабайдал hайжаруулха эрмэлзэл, аймагуудай болон сомонуудай засаг дарганарта хүндэтэй хандаса – эдэ бүгэдэ аха захатанай үлүү газарта үгэ хэлэхэгүй, сэсэн мэргэн хүтэлбэрилэгшэ байhые гэршэлнэ.

Иннокентий Матвеевичэй уласай хүгжэлтэдэ оруулhан хубита сэгнэшэгүй. Элдэб шатын хайра шагналнуудшье олон. Гэбэшье зоной, нүхэдэйнгөө болон суг ажаллагшадайнгаа хүндые гол шагнал гэжэ сэгнэдэг байhан юм.

Буряад арадай болон олон үндэһэ яһатаниие багтааһан Буряад ороной элитэ хүбүүн, үнэн нүхэр болон бэлигтэй хүтэлбэрилэгшэ Иннокентий Матвеевич Егоровой гэрэлтэ дурасхаал манай, уласаймнай ажаhуугшадай зүрхэндэ хэтэ мүнхэдөө үлэхэ.

Буряад Уласай нютагай засагай байгууламжануудай зүблэл