Ниигэм 18 jan 2021 237

​Буряад Уласта гэрһээ һурадаг эрэмдэг бэетэй үхибүүдтэ халуун хоолой түлөө тэдхэмжэ түлэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласта гэрһээ һурадаг эрэмдэг бэетэй үхибүүдтэ халуун хоолой түлөө тэдхэмжэ түлэгдэхэ. 2021 оной январиин 1-һээ «Буряад Уласта болбосорол тухай хуули» шэнэ хэблэлээр бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй үүсхэлээр, гэрһээ һурадаг эрэмдэг бэетэй үхибүүдтэй түрэлхидтэ халуун хоолой түлөө һара бүриин тэдхэмжэ түлэхэ тухай хуулиин түсэл байгуулагдаа. Тус түсэл уласай парламент дэмжэжэ, ниигэмэй энэ тэдхэмжэ январиин 1-һээ бэелүүлэгдэжэ эхилбэ.

Буряад Уласай Засагай газарта уласай бюджетһээ энэ зорилгоор мүнгэн тэдхэмжэ түлэхэ талаар гурим байгуулагдаа.

Улас дотор 18 наһа хүрэтэр 1134 эрэмдэг бэетэй үхибүүд гэрһээ һуралсал гарана.

- Гэрһээ һурадаг эрэмдэг бэетэй үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдтэ 2021 ондо тэдхэмжэ түлэлгэдэ 28,8 саяһаа түхэригһөө дээшэ хэрэгтэй, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков хэлэбэ.

Болбосоролой яаманай мэдүүлгээр февраль һарада Буряад Уласай Арадай Хуралай сессидэ хэлсэгдэжэ, март һарада түлэгдэжэ эхилхэ.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар