Ниигэм 18 jan 2021 448

​Эрхүү можын Усть-Ордын дасанда буряад хэлэ шудалха һургуули нээгдээ

© фото: Анна Огородник

2020 ондо Усть-Ордын дасанда буряад хэлэнэй һургуули баригдажа, байгша оной январиин 23-да буряад хэлэнэй түрүүшын хэшээлнүүд эхилхэ.

Үхибүүдтэ зорюулһан хэшээлнүүд нааданай маягаар үнгэргэгдэхэ, томошуулда лекцинүүд, мастер-классууд эмхидхэгдэхэ.

Дасанай шэрээтэ лама Зоригто лама Батуев ехэхэн ажал ябуулна.

Һанаһан түсэбүүднай бэелүүлэгдэхэ гэжэ бата этигэнэбди гэжэ дасанда тэмдэглэбэ.

«Энэ суглаанда тодорхой ажал эхилбэ. Багшанар олдоо, зааха арга элирээ, түсэб табигдаа. Январиин 23-да хэшээлээ эхилжэ захалхамнай. Томошуул, багашуул хэншье ерэжэ, заалгаха аргатай. Түрүүн нэрээ бэшүүлжэ, энэ утаһаар залгагты: +7 (950) 063-77-56 - Зинаида Владимировна», - гэжэ Зоригто лама Фейсбук хуудаһандаа бэшэбэ.

 

Фото: Анна Огородник