Ниигэм 18 jan 2021 171

​Харгы дээрэ саһа хаяһанай түлөө Буряадай ажаһуугшад яла түлэхэ

© фото: pixabay.com

Буряадай ажаһуугшад хорой соогоо болон хоройнгоо газаагуурхи саһа арилгажа, тэрэнээ харгы дээрэ хаяха ушарнууд дайралдадаг. Энэ ябадалай түлөө яла тохогдодог гэжэ харгын аюулгүйе сахидаг гүрэнэй албан дуулгана. Энээн тухай ажаһуугшад болон хубиин эмхинүүдтэ «Закамна-инфо» һануулна.

Харгыда хаягдаһан обоо саһан транспортда һаад ушаруулжа, гэнэ усалшье боложо магадгүй.

Ородой Холбоото Уласай 12.33 КоАП статьягаар саһа харгыда хаяаһанай түлөө захиргаанай харюусалга хараалагданхай:

- эрхэтэд – 5 мянганһаа 10 мянган түхэриг хүрэтэр;

- тушаалта нюурнууд - 25 мянган түхэриг;

- юридическэ нюурнууд 300 мянган түхэригэй яла түлэхэ юм.

Фото: pixabay.com