Ниигэм 21 jan 2021 332

​Буряадта COVID-19 үбшэнтэй тэмсэһэн туһалагша албануудай хүдэлмэрилэгшэдтэ 180 сая түхэриг дамжуулагдаа

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хүтэлбэрилдэг коронавирусна үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар хинан шалгалтын уласай штабай шиидхэбэреээр, федеральна бюджетһээ түлэгдэхэ тэдхэмжэдэ хүртөөгүй туһалагша албануудай хүдэлмэрилэгшэдтэ уласай бюджетһээ 179,9 сая түхэриг һомологдоо.

Обсерваторнуудай, стационарнуудай хүдэлмэрилэгшэд, түргэн туһаламжын албанай жолоошодто энэ мүнгэн түлэгдөө. Тэрэ тоодо, эмнэлгын һалбариин хүдэлмэрилэгшэд, эмнэлгын дунда мэргэжэлэй болбосоролой программаар һурагшадта 109,8 сая түхэриг һомологдоо.

Карантинай үедэ үдэр һүнигүйгөөр эмнэлгын эмхинүүдтэ ороһон хүдэлмэрилэгшэдтэ ниигэмэй тэдхэмжэ үзүүлгэдэ нэмэлтэ 38,3 сая түхэриг шэглүүлэгдээ.

Пандемиин эхилхэһээ урид улас дотор 45 эмшэд-инфекционистнууд хүдэлдэг байгаа. Мүнөө 415 эмшэд, дунда звеногой 745 эмнэлгын һалбариин хүдэлмэрилэгшэд, 26 клиническэ ординаторнууд, анагааха ухаанай 104 оюутад хабаадуулагданхай. Эмнэлгын колледжнүүдтэ санитарнуудые түргэн бэлдэхэ талаар һуралсал эмхидхэгдэнхэй.

Тиихэдэ Буряадай элүүрые хамгаалгын болон эмнэлгын эмхинүүдэй колл-центрнүүдэй «халуун утаһанда» ажалшад олон болоо.