Ниигэм 22 jan 2021 423

​Наһатай зондо сагаалжа бү ошогты гэжэ Буряадай ажаһуугшадые уряална

© фото: Анна Огородник

Тахал үбшэ һэргылхэ талаар хэмжээнүүд сахигдана гэжэ хинадаг мобильна бүлэгүүд Сагаан һарада бэлэдхэл хэжэ эхилээ. Буряадай ниислэл хото болон аймагуудаар наһатай зондо үбшэ халдахаахагүй гэжэ ойлгууламжын ажал хэгдэжэ захалба. Тиихэдэ ажаһуугшадта ама, хамараа бүтүүлээд, хоорондоо зай баримталжа ябахыень һануулна.

- Шэнэ жэлэй һайндэртэ бэлэдхэлэй үедэ мобильна бүлэгүүд ажалаа эршэтэйгээр ябуулаа. Тэдэнэр худалдаа-найманай түбүүдтэ, халуун хоол баридаг газарнуудта, ниитын унаада ябаһан хүнүүд һэргылэмжын хэмжээнүүдые сахина гү гэжэ шалгаһан байна. Энэ үедэ үбшэн ехээр һүжэрөөгүй. Мүнөө Сагаалганай найрта үбшэнтэнэй тоо олон болгохогүй гэжэ шухала. Угсаата арадайнгаа ёһо заншалаар аха захатанаа хүндэлжэ, айлшалжа ошонобди. Теэд мүнөө жэл онсо. Байгша ондо наһатай зон тухайгаа һанаата боложо, айлшалжа ошоогүй һаа дээрэ. Тиимэһээ Буряад Уласай ажаһуугшадые олон хүн зонтой харилсангүй, олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудта ошохогүй гэжэ уряалнабди, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо Пётр Мордовской хандаба.

 Мүнөө улас дотор хизаарлаһан хэмжээнүүд абтанхай. Үдэр бүри 150 тухай үбшэнтэн элирүүлэгдэнэ. Стационарнуудта 1117 хүн оронхой, амбулаторно аргаар 959 үбшэнтэн эмшэлэгдэнэ. COVID-19 үбшэнһөө 643 хүн наһа бараа, тэдэнэй 86,4 хубинь 60-һаа дээшэ наһатай хүнүүд.

Фото: Анна Огородник