Ниигэм 25 jan 2021 488

​Буддын шажантанай заншалта Сангха Буряадай ажаһуугшадта хандаба

Буддын шажантанай заншалта Сангха болон XXIV дугаар Пандида Хамба Лама Дамба Аюшеев зүүн зүгэй литээр орохоёо байһан Шэнэ жэл угтуулан, Буряадай ажаһуугшадта хандаба.

 - COVID-19 үбшэнэй дэлгэрһэн үедэ анха түрүүшынхиеэ Сагаалганаа угтахамнай. Олон жэлдэ Дүгжүүбэдэ, Сиидэр Лхамын болон шэнэ жэлэй түрүүшын 15 үдэрэй Ехэ хуралнуудта һүзэгшэдөө урижа, уряалжа байгаабди, - гэжэ Буддын шажантанай заншалта Сангхын мэдээсэлэй албанда тэмдэглэнэ.

Харин байгша ондо эпидемиологическа байдалһаа дулдыдажа, һүзэгшэдөө гэртээ үлэхыень уряална.

- Буряад Уластахи Роспотреб-хиналтын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Ханхареевһээ ороһон бэшэгэй ёһоор, улас доторнай коронавирусай талаар байдал үшөөл шахардуу. Тиимэһээ дасангуудта һэргылэмжын бүхы хэмжээнүүдые – ама, хамараа бүтүүлхэ, гараа арюудхаха, хоорондоо зай баримталха гэһэн эрилтэнүүдые дүүрэн сахихабди. Теэд эдэ үдэрнүүдтэ хүн зоной олоороо хуралнуудта ябадаг ушарһаа, 65-һаа дээшэ наһатай, хроническа үбшэнүүдтэй хүнүүдые гэртээ үлэхыень уряалнабди, - гэжэ Хамба Лама Дамба Аюшеев уряалба.

Буряадай ажаһуугшад хуралнуудые телесубагаар хаража, радиогоор шагнаха аргатай гэжэ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Засагай газар Сагаалганай үдэрнүүдтэ тахал үбшэнэй бүри һүжэрхэгүй талаар ажал ябуулна.