Ниигэм 26 jan 2021 231

Сэсэглэн һалбарха Улаан-Үдэ хото

 «Гэр байра, хотын оршон байдал» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар Буряадай ниислэл хотодо гэрнүүд шадархи 48 газар болон ниитын хоёр талмай болбосон түхэлтэй болгогдохо. Энэ жэлдэ түсэблэгдэһэн ажал заатагүй гүйсэд хэгдэхэ тухай Улаан-Үдэ хотын захиргаанай ажахын хорооной таһагые даагша Светлана Григорьева мэдээсэнэ.

Хотын, уласай болон Ород Уласай һангуудһаа хүрэхэ мүнгэн үгтэжэ, байгша оной туршада түрэл хотомнай бүришье һайхан болгогдохонь.

Бүхы ажалда хамтадаа 130 сая түхэриг гаргашалагдаха хараатай.

Железнодорожно районда 21 талмай, Советскэ районда 8, Октябрьска районда 19 газар шэнэлэгдэхэ. 12 газарта дулаа, халуун хүйтэн уһа олон гэртэй байрануудта дамжуулдаг хэрэгсэлнүүд май һарада шэнэлэгдэхэ. Тэрэнэй удаа бусад ажал хэгдэхэ. Мүнөө эдэ газарнуудые һэльбэн шэнэлхэ талаар түсэбүүд зохёогдожо, эгээл зохид шиидхэбэринүүд шэлэгдээ. Заһабарилгын хүдэлмэри ябуулха эмхинүүд харалганай аргаар тодорхойлогдожо, хэлсээнүүд баталагданхай. 

Фото: ulan-ude-eg.ru