Ниигэм 27 jan 2021 405

Улаан-Үдэ хотодо шалгалтанууд болохо

Январиин 28-да Улаан-Үдэ хотодо харгын аюулгүй байдал сахидаг гүрэнэй инспекциин албатан ээлжээтэ шалгалтада гарахань. Энээн тухай тус  управлениин мэргэжэлтэд мэдээсэнэ.

Тиимэ ушарһаа Улаан-Үдэ хотын харгынуудта ДПС-эй экипажнууд олоор гаража, жолоошодые шалгаха түсэбтэй. Гадна унаагаар ябагшадые харгын дүримүүдые эбдэхэ ушарнуудһаа һэргылхэ, үхибүүдые автомашинада һуулгаад ябахадаа аюулгүйн талаар эрилтэнүүдэй хэр сахигдахые шалгаха болоно.

Жолоошод болгоомжотой, һэргэг байхаһаа гадна, харгын ёһо гуримуудые хододоо сахижа ябаха шухала гээд дахин һануулнабди.

Фото: pixabay.com