Ниигэм 29 jan 2021 199

​Буряад Уласта тахал үбшэн һүжэрһөөр

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта коронавирус үбшэнэй талаар байдал шахардуу. Үдэр бүри 150 тухай үбшэнтэн элирүүлэгдэнэ. Мүнөө 900-һаа дээшэ хүн эмнэлгэ гарана. Тэдэнэй 80 хүн хүндөөр үбшэлнэ. Гурба мянган шахуу хүн үбшэнтэнтэй харилсаатай байжа, эмшэдэй хиналта доро байна. Энэ талаар Буряад Уластахи Роспотреб-хиналтын ахамад эмшэн Сергей Ханхареев ажаһуугшадта хандаба.

- Һэргылэмжын хэмжээнүүдые дүүрэн сахиха, ама, хамараа бүглөөд ябаха хэрэгтэй гэжэ дахин һануулнаб. Илангаяа наһатай зонойнгоо түлөө һанаата боложо, хүн зоноор ехээр харилсангүй ябаха хэрэгтэй, - гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын тогтоолоор улас дотор олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд хоригдоно. Энэ дүрим эбдэгшэд, 30 мянган хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Бэеэ гамнажа ябагты гэжэ уласай Роспотреб-хиналтын хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

 

Фото: pixabay.com