Ниигэм 3 feb 2021 388

​Буряадай Зэдын аймагай «ДжидаАгро» ажахы нютагайнгаа болбосоролой эмхинүүдые сагаан эдеэгээр хангаха

© фото: pixabay.com

Зэдын аймагай хүдөө ажахы нютагайнгаа һургуулинуудые, хүүгэдэй сэсэрлигүүдые һайн шанартай сагаан эдеэгээр хангажа эхилхэнь. Булаг тосхоной «ДжидаАгро» гэһэн ажахы һүнэй үйлэдбэри эмхидхэжэ, эдэ үдэрнүүдтэ нээгдэбэ.

Аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Валерий Цыренов шэнэ үйлэдбэриин аша үүргэ тухай иигэжэ хэлэбэ:

- Мүнөө сагта энэ ажахымнай аймагайнгаа 3 һургуулитай, 4 сэсэрлигтэй хэлсээ баталжа, сагаан эдеэгээр хангажа эхилхэнь. Энэмнай хүдөө аймагуудта асари ехэ удха шанартай хэрэг гээд тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Гол түлэб һургуулиин хүүгэдые һайн шанартай хоолоор эдеэлүүлхэ шухала. Залуушуулаймнай бэеын тамирташье һайн байха гэжэ найданабди. Тэрээнһээ гадна хүдөөгэй үмсынгөө мал хараад байдаг зон үнеэгээ һаажа, үлүү гараһан һү ба тарагаа энэ цехтэ тушаажа, олзо оршотой болохо юм. Мүнөөдэрэй байдалаар Зэдын аймагта гансал энэ ажахы һүнэй үйлэдбэри эрхилнэ. Тиимэһээ энэ шэглэлээр хэхэ ажалнай амаргүй ехэ байна.

Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албанай дуулгаһаар, тус ажахы үдэр бүри 2 мянган литр һү буйлуулха аргатай болобо. Тиигэжэ эндэ үйлэдбэрилэгдэһэн һү тоһон, зөөхэй болон айрһа хурууд «Баянское» гэжэ нэрлэгдэжэ, аймагай бүхы дэлгүүрнүүдээр наймаанда гараха юм.

Һүнэй шэнэ завод нээхэ хэрэгтэ 11,5 сая түхэриг шэглүүлэгдэбэ. Тэрэ тоодо 7 сая түхэриг Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай үгэһэн бусаалтагүй грантын мүнгэн юм. СПоК «ДжидаАгро» гэжэ хамтын ажахын түрүүлэгшэ Элла Шашинагай хэлэһээр, СПК «Баян» гэжэ ажахы энэ цехтэ һү тушаажа байха юм. Мүнөө энэ колхозой һүрэг соо 150 толгой һаалиин үнеэн тоологдоно.

Һүүлэй үедэ һүнэй үйлэдбэри Буряад Уласта шахардуу байдалда оронхой гэжэ бултанда мэдээжэ. Дэлгүүртэ наймаанда байһан сагаан эдеэнэй ехэнхи хубинь ондоо можо нютагуудай гү, али гадаадын гүрэнүүдһээ оруулагданхай. Анханай һүнэй фермэнүүд үгы боложо, уласаймнай эгээл томо һүнэй завод үйлэдбэриеэ үргэдхэхэ арга боломжогүй. Бага сага хүдэлхын тулада Эрхүүгэй можоһоо һү шэрэхэ саг ерэдэг юм. Энэ байдал хараадаа абажа, Буряад Уласай Засагай газар хамтын ажахынуудые эрид хүгжөөхэ түсэбүүдые табина. Байгша оной туршада Буряад Уласта хамтын ажахынуудые байгуулха хэрэгтэ 112 сая түхэриг һомологдохо. Энэнь урда жэлэйхидэ орходоо, хоёр дахин ехэ болгогдоо гэжэ хэлэлтэй.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com