Ниигэм 4 feb 2021 183

Буряадай багша - Ород Уласай эрхим табан багшанарай нэгэн

Ород Уласай эрхим табан багшанарай тоодо ороһон Елена Цыдыпова Буряад Ороноо үсэгэлдэр бусаба.

Эдэ үдэрнүүдтэ Волгоград хотодо Ород Уласай «Эрхим багша» гэһэн харалганай түгэсхэлэй шата үнгэргэгдэжэ, можо нютагуудтаа үндэр амжалта туйлаһан багшанар сугларһан байна. Тиин Буряад Ороноо түлөөлжэ ошоһон Улаан -Үдэ хотын 59-дэхи гимназиин ород хэлэнэй багша Елена Цыдыпова эрхим багшанарай тоодо орожо шадаа.

Ород Уласай бүхы регионуудһаа 85 хабаадагша түгэсхэлэй шатада гаража, хэдэн шатаһаа бүридэһэн харалганда багшынгаа шадабари харуулаа. Юһэн үдэрэй туршада болоһон харалганай һүүлшын шатада эгээл эрхим табан багшанар гараа. Тэдэнэй тоодо Елена Батожаргаловна орожо, нютагаархинаа ехэтэ баярлуулаа. Тиин «2020 оной Россиин эрхим багша» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ Ростов-на-Дону хотын лицейн тоо бодолгын багша Михаил Гуров хүртөө гэжэ мэдээсэе. Энэ үндэр нэрэ зэргэһээ гадна диилэгшэ Ород Уласай Гэгээрэлэй сайдай зүбшэлэгшөөр томилогдоо.

Эрхим багшые нютагтань Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков, Улаан-Үдэ хотын һуралсалай хорооной түрүүлэгшэ Татьяна Митрофанова, 59-дэхи гимназиин багшанар угтажа, эгээл түрүүшүүлэй тоодо амаршалаа.

Энэ харалганай түгэсхэлэй шатада эрхимлэһэн табан мэргэжэлтэдэй гурбаниинь тоо бодолгын, хоёрынь ород хэлэнэй багшанар байгаа гэжэ тэмдэглэе. 

Фото: egov-buryatia.ru/minobr