Ниигэм 8 feb 2021 219

​Ород гүрэн дотор Буряадай аршаанууд эрхим арбанай тоодо ороо

© фото: thermalsprings.ru

2021 ондо аяншалагшад халуун аршаантай газарнуудаар олоор ябана.  Үнгэрһэн зуун жэлдэ аршаантай газарнуудта хүнүүд олоор амардаг һэн, мүнөөшье энэ зоной анхарал татаһаар.

Гэр байраар хангаха талаар туһаламжа үзүүлдэг TVIL.RU сүлжээ холбоондо һанал хуряалга эмхидхэжэ, зоной дунда  Ород гүрэнэй аршаантай суутай газарнуудые элирүүлээ.

Краснодарска хизаарай Мацеста курорт энэ һанал хуряалгада түрүүлээ (27%). Хоёрдохи һуурида бальнеологическа Саки курорт гараһан байна (24%). Пятигорскын Бесстыжие ванны гэһэн халуун аршаан гурбадахи һуури эзэлээ (19%). 

Тиихэдэ эрхим арбанай тоодо Кабардино-Балкариин Аушигерэй  аршаан, Байгалай Байкальские купальни, Адыгейн Каменномостскын аршаан, Алтайн Джумалинские ключи, Камчаткын Паратунские термальные источники, Ставропольска хизаарай Суворовские купальни, Буряадай Түнхэнэй аршаан ороһон байна.

Һанал хуряалгын дүнгүүдые эндэ харахаар.

Источник: Новости Tvil.ru

Фото: thermalsprings.ru