Ниигэм 9 feb 2021 554

​Буряад Уласай ажаһуугшадые Сагаалганай хуралнуудта ябахагүйень уряална

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Коронавирус үбшэнэй һүжэрһэн ушарһаа Буддын шажантанай заншалта Сангха Буряадай ажаһуугшадые шэнын нэгэнэй хуралнуудта олоороо бү ябыт гэжэ уряална. Сангхын пресс-секретарь Тубдэн-ламын хэлэһээр, февралиин 10-да Улаан-Үдэдэ 13 газарта «Дүгжүүбэ» хурагдаха.

- Дүгжүүбэдэ бү ерэгты гэжэ уряалнабди. Мүргэл интернедээр даалгажа болохо. Ивалгын дасан холбоо сүлжээндэ гурбан хоногой нэгэ удаа хурагдаха хуралнууд тухай мэдээсэнэ. Илангаяа наһатай зондо энэ хабаатай, - гэжэ можо хоорондын харилсаанай болон эрхэтэдэй эдэбхи үүсхэл хүгжөөхэ талаар хорооной хүтэлбэрилэгшын Доржи Бадмацыренов хэлэбэ.

Эпидемиологическа байдалһаа боложо, хүнүүдэй олоор суглархагүйн талаар үргэлөө үглөөнһөө үдэшын 18 саг болотор оруулжа болоно. Тиихэдэ заатагүй ама, хамараа бүглэжэ, хоорондоо зай баримталха шухала.

- Коронавирус үбшэнэй дэлгэрһэн ушарһаа 65 наһанһаа дээшэ зон болон үхибүүдые гэрһээ этигэн мүргэхыень уряалнабди. Дүгжүүбэ февралиин 10-да үнгэрхэ. Хуралай үедэ муу юумэн хуу галда шатажа,  үнгэржэ байһан жэлдээ үлэг гэжэ гэрһээ һүзэглэхэдэ, нүгэлтэй юумэн үгы. Заал хадаа хуралда байһанай хэрэггүй. Тохёолдоһон эпидемиологическа байдалһаа гэртээ үлэжэ, һүгэдэн мүргэхыетнай уряалнабди, - гэжэ  Тубдэн-лама уласай ажаһуугшадта хандаба.

Ивалгын дасанһаа Дүгжүүбэ хуралай сэхэ дамжуулга февралиин 10-да үдэшын 18 сагта «Тивиком» каналда сэхэ дамжуулагдаха.

Февралиин 12-то Сиидар Һама сахюусанай хурал ГТРК «Бурятия», «Тивиком», «Аригус», «АТВ» телесубагуудта болон сүлжээ холбоондо сэхэ дамжуулагдаха.

Хуралнуудай сэхэ дамжуулгануудай болон Дүгжүүбын үнгэргэгдэхэ газарнууд тухай тодо мэдээсэл эндэ абахаар.

 

 

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Анна ОГОРОДНИК