Ниигэм 10 feb 2021 206

​«Нэгэ нютагта – нэгэ СПоК» гэһэн шэнэ түсэл Буряад Уласта бэелүүлэгдэхэнь

© фото: Анна ОГОРОДНИК

«Нэгэ нютагта – нэгэ СПоК» гэһэн шэнэ түсэл Буряад Уласта соносхогдобо. Энэ жэлһээ Зэдын, Хэжэнгын болон Загарайн аймагуудта хамтын ажахынуудые байгуулха шэнэ түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Энээн тухай Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

2018 ондо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин «Россиин Федерациин хүгжэлтын холын хараагай гол шухала үндэһэн зорилгонууд» гэһэн зарлиг баталһан юм. Тэрэнэй ёһоор хүдөөгэй хамтын ажахынуудай хүгжэлтэ гүрэн түрын хэмжээнэй гол зорилго болгоогдоһон байна. Тиимэһээ Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман 2019 онһоо эхилжэ, «Бага болон дунда зэргын олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эмхинүүдые дэмжэлгэ» гэһэн үндэһэтэнэй түсэл бэелүүлжэ захалаа. Тиигэжэ хамтын ажахынуудта гүрэнэй туһаламжа ехээр үзүүлэгдэдэг болобо гээд тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

- Хүдөө ажахын үйлэдбэри эрид хүгжөөхын хажуугаар хамтын ажахынууд нютаг һууринуудай олон бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ аргатай юм. Хүдөөгэй багахан үмсын ажахынууд хамтаржа ажалаа ябуулхадаа, буйлуулһан эдеэ хоолоо, һү мяхаяа наймаан болгоходонь хүнгэн боложо, олзо оршонь ехэ болохо юм, - гээд, Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай дэргэдэхи Мэдээсэлэй болон методологическа түбэй захирал Солбон Хобраков онсолно.

«Нэгэ нютагта – нэгэ СПоК» гэһэн шэнэ түсэлэй хэмжээндэ Зэдын аймагай Дээдэ Бургалтай тосхондо ажалай зүблөөн эмхидхэгдэбэ. Эндэ аймагай захиргаанай толгойлогшын орлогшо Ирина Улзытуева нютагай малшадтай уулзажа, шэнэ түсэл тухай тодорхойгоор хөөрэжэ үгэбэ. Мүнөө Дээдэ Бургалтай тосхондо зуу гаран хүн ажаһууна. Энэ нютагта үмсынгөө мал харахаһаа бэшэ, ондоо ажал үгы юм. Хүүгэдэй сэсэрлиг, һургуули, дэлгүүр мэтын хүн зоной ажамидаралда тон хэрэгтэй эмхи зургаанууд хуу хаагдажа, энэ тосхон шахардуу хүндэ байдалда оронхой. Нютагтаа үлэһэн зондоо туһалхын тулада аймагай захиргаан Дээдэ Бургалтай тосхондо мяханай үйлэдбэри эмхидхэхэ хүсэлтэй байһанаа мэдүүлбэ. Иимэ үйлэдбэри эмхидхэхэ байшаншье олдонхой.

- Хамтын ажахы эмхидхэжэ, гүрэнэй туһаламжада хүртэхэ аргатай байнабди. Энэ жэл хүдөөгэй коопераци байгуулха хэрэгтэ 99 сая түхэриг гүрэнэй һан жасаһаа һомологдохо. Энэ мүнгэ хэрэглэжэ, үйлэдбэридэ хэрэгтэй тоног түхеэрэмжэнүүдые, шэнэ техникэ абаха эрхэтэй байнат. Буйлуулһан эдеэ хоолыетнай наймаан болгохо хэрэгтэ аймагай захиргаан хамһалсаха, - гэжэ Ирина Улзытуева нютагайнгаа малшадта хандаба.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК