Ниигэм 11 feb 2021 417

​Буряадай оёдолшодой бүтээһэн хубсаһан Улаан-Үдын дэлгүүрнүүдтэ наймаалагдаха

Буряадай оёдолшодой бүтээһэн хубсаһа хунар Улаан-Үдын дэлгүүрнүүдтэ най­маанда гарахань.

Байгалай бүд нэхэлгын комбинат үйлэдбэриеэ үргэдхэжэ, элдэб янзын бүтээлнүүдые хэжэ эхилбэ. 2008 ондо байгуулагдаһан «Ажур текс» гэжэ бага­хан цех һайн шанартай хубсаһа оёжо, Буряадайн­гаа ажаһуугшадай дунда сууда гараһан юм. Мүнөө энэ цех томохон хэмжээнэй үйлэдбэри боложо, «Байгалай бүд нэхэлгын комби­нат» гэжэ шэнэ нэрэтэй болонхой. Эндэ оршон үеын тоног түхеэрэмжэнүүд тодхогдожо, янза бүриин ээрэһэн утаһанууд үйлэдбэрилэгдэжэ эхилһэн юм. Мүнөө бүд нэхэл­гын комбинадта 46 хүн ажаллана.

Дэлгүүрэй харилсаанай үедэ бэлэн болоһон хубсаһа хунар, бусад бүтээлнүүдые наймаан болгохо гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ. Хэдэн жэлэй туршада манай ажаһуугшад Хитад, Турци, Киргизи мэтын гадаадын гүрэнүүдһээ асарагдаһан хубсаһанда дадаад байнабди гэ­хэдэ болоно. Бүд нэхэлгын комбинадай бэрхэшээлнүүдые шиидхэхын тулада Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Антон Виноградов тус эмхиин захирал Цымпилма Барасоватай уулзажа, ажалай зүблөө эмхидхэбэ. Буряад Уласай Худалдаа наймаанай болон инвестициин яаманай мэргэжэлтэд тэрээндэ хабаадалсаһан байна. Тиигэжэ тэндэ баталагдаһан хэлсээнэй ёһоор, комбинадай бүтээлнүүд «Титан» гэжэ дэлгүүрнүүдтэ наймаанда гараха болобо.

Байгалай бүд нэхэлгын комбинат Буряад Уласай промпаркын резидент бо­лонхой гээд һануулнабди. Һаяхана тус комбинат нооһоор нэхэгдэһэн малгай, оймһо, алгабша, үмдэ гэхэ мэтын дотор хубсаһа оёжо эхилээ. Буряадай оёдолшодой трикотаж хубсаһан хүршэ Эрхүү можын болон Үбэр Байгалай хизаарай дэлгүүрнүүдтэ наймаанда табигдана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ