Ниигэм 11 feb 2021 315

Бүхэроссиин һанал хуряалгада Буряадай ажаһуугшад хабаадаха аргатай

Тэдэнэр болбосон түхэлтэй болгогдохо газарнуудай түлөө дуугаа үгэхэ

Ородой Холбоото Улас дотор болбосон түхэлтэй болгогдохо газарнуудай түлөө дуугаа үгэхэ ниитэ нэгэ платформо байгуулагдаа. Ород гүрэнэй можо нютаг бүхэндэ хуудаһан зорюулагдажа, ажаһуугшад түрүүлэн заһабарилагдаха объектнүүдые шэлэхэ юм. Буряад уласта 21 аймаг болон хотын хоёр хороогой болбосон түхэлтэй болгогдохо газарнуудай талаар һанал хуряалга үнгэрхэ. шэлэгдэхэ

- Болбосон түхэлтэй болгогдохо газарнуудай түлөө дуугаа үгэхэ ниитэ нэгэ онлайн-платформо байгуулаабди. Һанал хуряалгада хабаадажа ядахаар бэшэ. Гүрэнэй туһаламжанууд, сүлжээ холбооной ашаар бүридхэлдэ орожо болохо, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайдай орлогшо Максим Егоров хэлэбэ.

Ажаһуудаг газарта бүридхэлдэ ороһон хүнүүд можо нютагтаа заһабарилагдаха объектнүүдэй 2022 оной апрелиин 26-һаа майн 30 болотор түлөө дуугаа үгэхөөр.

«Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ Ородой Холбоото Улас дотор 2019 онһоо хойшо 11,8 мянган олониитын газар заһабарилагдаа. Бага хотонуудай болон түүхэтэ һууринуудай талаар Бүхэроссиин мүрысөөндэ илагшадай 168 түсэл бэелүүлэгдээ.

2021 ондо гүрэн дотор үшөө дүрбэ мянган тухай олониитын газар болбосон түхэлтэй болгогдохо. Энэ хэрэгтэ һедеральна бюджедһээ 10 миллиард түхэриг һомологдохо.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан