Ниигэм 15 feb 2021 295

Гараһан долоон хоногой зургаан үдэр хүдэлхэмнай


Февралиин 15-һаа 20 болотор булта ажаллажа, саашадаа февралиин 21-һээ 23 болотор амарха гээд», -   Ажалай талаар Ород Уласай албан мэдээсэнэ.

Тэрэнэй удаа февралиин 24-һөө 26 болотор хүдэлхэбди. Эсэгэ Ороноо хамгаалагшадай һайндэрэй хүдэлхэ үдэр тудахада, иимэ шиидхэбэри абтаһан байна гээд тэмдэглэе.
Удаань, Эхэнэрнүүдэй уласхоорондын үдэр - мартын 8-да мүн лэ хүдэлхэ үдэр тудана. Тиимэһээ мартын 9-һөө мартын 12 болотор, дүрбэн үдэр хүдэлхэбди.
Май һарын түрүүшын хоёр долоон хоногой дүрбэн үдэр ажалдаа гаража, майн 1-һээ майн 3 болотор, саашадаа майн 8-һаа 10 болотор амарнабди. 
Зундаа, июниин 12-то Ород Уласай үдэр тэмдэглэгдэжэ, июниин 14-дэ амаралтын үдэр болохо.
Байгша оной ноябриин 4-дэ Арадай нэгэдэлэй үдэр тэмдэглэглэдэг ушарһаа, ноябриин 1-һээ 3 болотор хүдэлөөд, ноябриин 4-һөө 7 болотор амарха болонобди. 

Фото: pixabay.com