Ниигэм 20 feb 2021 215

​Һур харбалгаар Ород гүрэнэй түрүүшын түб Улаан-Үдэдэ нээгдэбэ

© фото: egov-buryatia.ru

Ородой Холбоото Уласай спортын сайд Олег Матыцин болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов һур харбалгаар уласай түбэй нээлгын баяр ёһололдо хабаадаба.

- Тамирай туйлалтануудай бүри ургаха хэрэгтэ энэ түб нүлөөлхэ, манай тамиршадай амжалтануудаар омогорхожо байхабди гэжэ бата этигэнэб. Эндэ һорилго гараһан тамиршад ганса Ородой хэмжээнэй бэшэ, харин уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ болон Олимпиин наадануудта илаха гэжэ найданаб, - гэжэ Олег Матыцин нээлгын ёһололдо хэлэбэ.

Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, лукодромой барилга Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаринуудые дүүргэхэ хэмжээндэ ябуулагдаа. Тус объектын барилга 222 сая түхэригэй болоо.

- Эндэ манай тамиршад амжалтатай хабаадаг лэ, Буряад Уласай, Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал команданууд эндэ дүршэлтэй боложо, һур харбалгаар дэлхэйн мүрысөөнүүдтэ илалта туйлаг лэ. Тамиршадайнгаа түлөө баяртайб – тэдэнэр жэлэй дүрбэн сагта, ямаршье уларилай тогтоходо, хушалтатай түбтөө һорилго ябуулха аргатай болоо ха юм. Энэ хадаа Ородой Холбоото Улас дотор хушалтатай орин ганса лукодром болоно, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Фото: egov-buryatia.ru