Ниигэм 23 feb 2021 518

Сагдаанар спортын танхим нээбэ


Кабанскын аймагай дотоодын хэрэгүүдэй мэргэжэлтэд спортын танхим нээбэ.
Бэеынгээ тамир ходо элүүр байлгаха, спортын олон зүйлнүүдээр һорилго хэхэ зорилготойгоор сагдаанар өөһэдынгөө арга шадалаар танхимда заһабарилгын ажал ябуулһан байна. 
Кабанскын аймагай полициин таһагые даагша Анатолий Горбигай хэлэһээр:

Үнгэрһэн жэлдэ хооһон таһаг оложо, тэндээ заһабарилгын ажал ябуулжа, һаруул, ехэ зохид болгожо шадаа. Олон тоото гантель, штанга, кардиотренажернууд болон бусад хэрэгсэлнүүд абтаа". 

Ажалһаань сүлөөтэй хүн бүхэн хубитаяа оруулжа, мүнөө бэеэ һорихо  газартай болоод байна.
Танхим нээлгын ёһололдо уласхоорондын хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ хабаадагша, Санкт-Петербург хотодо үнгэргэгдэһэн «Дорога жизни» гэһэн марафонай хүрэл медальда хүртэгшэ Татьяна Секерина хабаадажа, сагдаанарые энэ үйлэ хэрэгээр, Эсэгэ Ороноо хамгаалагшадай һайндэрөөр амаршалаа.

Фото: МВД по РБ