Ниигэм 24 feb 2021 559

Бүгэдэ Буряадай хии морин Ахада хиидхүүлэгдэбэ

Ахын аймагта заншалта ёһоор Бүгэдэ Буряадай хии морин хиидхүүлэгдэбэ.

Сагаан һарын 2-то хии мори хиидхэдэ ехэ таарамжатай үдэр гээд мэдээжэ. Тиин Ивалгын дасанай түлөөлэгшэд жэл бүхэндэ, Сагаалганай үдэрнүүдтэ Ахын аймаг хүрэжэ, Буряад Уласай эгээл үндэр газарта хии мори хиидхэдэг юм. Энэ удаа Ивалгын дасанай Жуд дуганай Ловбон лама – Баян Цыренжапов тус аймаг морилжо, Хаан уулада гаража, энэ хэрэг бүтээбэ. Ахын дасанай түлөөлэгшэд, бурханда һүзэгтэйшүүл хабаадалсаа.

Бүгэдэ бураяадуудай элүүр энхэ, амгалан тайбан ажаһуухын тулада энэ хэрэг эрхилэгдэжэ, гараһан жэлдэ булта урагшатай ябагты», - гээд лама санаартан, юрын зон мүргөө.

Фото: instagram.com/datsan_sangha/