Ниигэм 3 mar 2021 226

Ашагта малтамалнуудые олзоборилогшод ехэ салинтай

Буряад Уласай статистикын талаар хороон 2020 ондо тогтоогдоһон дунда зэргын салин  тухай мэдээсэбэ.  Ямар һалбаринуудта хүдэлдэг зон эгээл ехэ болон тон бага салин абанаб гэжэ тодорхойлбо. Үнгэрһэн жэлдэ салин түлбэриин дунда хэмжээн 41724 түхэригтэ хүрэһэн байна. Энэниие  2019 онойхитой зэргэсүүлхэдэ, 6,9 % ехэ гээд хэлэлтэй. Ашагта малтамалнуудые олзоборилгын һалбарида 83900 түхэриг салин абтана. Энэнь Буряадта нэгэ һарын туршада олдоһон эгээл ехэ салин боложо, улас дотор тогтоогдоһон дунда зэргын салинһаа хоер дахин ехэ байна. Ниитын эдеэ, худалдаа наймаанай, автотранспорт заһабарилгын, зохид буудалнуудай һалбарида хүдэлдэг хүнүүд тон бага салин абана.

2020 оной декабрь һарын салин урдахи ноябрь һарада түлэгдэһэн мүнгэнэй хэмжээнһээ 34 % дээгүүр байгаа», - гээд статистикын хорооной мэргэжэлтэд нэмэнэ.

Фото: pixabay.com