Ниигэм 9 mar 2021 365

​Буряадай эхэнэрнүүд тухай тоо баримтанууд

© фото: pixabay.com

Бурятстат эмхиин 2020 оной январиин 1-эй тоо баримтануудаар уласаймнай ажаһуугшадай 52,3%-нь гү, али  515,2 мянганиинь эхэнэрнүүд болоно. Тиихэдэ тэдэнэй 50,6 %-нь гү, али 260,4 мянганиинь ажал хэхэ наһатай, 117,6 мянган эхэнээр (22,8 %-нь) ажал хэхэ наһа хүрөөдүй, 137,2 мянган эхэнэрнүүд (26,6%) наһанайнгаа амаралтада гаранхай.

Улас доторнай 100-һаа дээшэ наһа хүрэһэн 39 эхэнэр ажаһуудаг.

Тиихэдэ Буряадта 1000 эрэшүүлдэ 1005 эхэнэрнүүд тудалдадна. Хотодошье (1151 эхэнэрнүүд, 1000 эрэшүүл), хүдөөдэшье (1017 эхэнэрнүүд, 1000 эрэшүүл) ажаһугшадта энэ тоо дүтэрхы. Статистикын тоо  баримтаар хүбүүд олоор түрэдэг гээшэ ааб даа. Буряад Уласта 2019 ондо 100 хүбүүдэй түрэгдэхэдэ, 94 басагад мүндэлһэн байна. Теэд сагай ошоходо, энэ тоо хубилдаг: хотодо – 30 наһа хүрэһэнэй удаа, хүдөө нютагта – 40-эй һүүлдэ. Наһанайнгаа амаралтада гараһан зоной дунда энэ тоо эрид хубилдаг, тэдэнэй дунда 70,0 % -нь эхэнэрнүүд болоно.

2019 ондо 6046 айл мүндэлөө, тэдэнэй 3746-нь һалаһан байна. 18 наһа хүрөөдүйдөө 53 басагад, 10 хүбүүд гэрлэһэн байна. 35 наһа хүрэһэнэй удаа  1403 эхэнэр, 1649 эрэшүүл гэр бүлэ болоо. Теэд харамтайнь гэхэдэ, 2019 ондо 100 бүлын мүндэлхэдэ, 62-иинь һалаһан байна.

Эхэнэрэй ажабайдалай шухала шатань гэхэдэ, нарайлалга болоно. Буряад Уласта 15-һаа 49 хүрэтэр наһатай нарайлха аргатай 233,3 мянган эхэнэр ажаһууна. 2019 ондо улас дотор 12,5 мянган үхибүүд мүндэлөө (энэнь үнгэрһэн жэлдэ орходоо, 10,3 хубяар бага).

Буряадай эхэнэрнүүд эрэшүүлһээ эдэбхитэйгээр нүүнэ гэжэ тоо баримтанууд гэршэлнэ. 2019 ондо уластамнай 24,1 мянган эхэнэрнүүд (нүүжэ ерэгшэдэй энэнь 53,1% болоно) зөөжэ ерэһэн байна. Тиихэдэ 24,3 мянган эхэнэрнүүд (54,8 %) зөөжэ ошоо.

Источник: Бурятстат

Фото: pixabay.com