Ниигэм 11 mar 2021 430

​Буряадай Хурамхаанай аймагта загаһа барилгаар мүрысөөн үнгэрхэ

© фото: Курумкан-инфо 24/7

Буряадай Хурамхаанай аймагай Барагханай һомоной Окунево гэһэн нуурта мартын 20-до «Хурамхаанай загаһашалалга- 2021» үнгэргэгдэхэ. Үглөөнэй 9 сагһаа хэмжээ ябуулга эхилжэ, үдэрэй 14 сагһаа дүнгүүд согсологдожо, удаань илагшад шагнагдаха юм.

Хэмжээ ябуулгада дүрбэн хүнһөө бүридэһэн команданууд уригдана. Тиихэдэ командын бүридэлдэ 16 хүрэтэр наһатай үхибүүн байлсаха болоно. Гэхэтэй хамта, 14 наһа хүрөөдүй үхибүүд заабол гэртэхинтэеэ гү, али түрэлэйнгөө хүнүүдтэй хэмжээ ябуулгада оролсохо юм.

Мүрысөөндэ хабаадагшад дипломуудаар, медальнуудаар болон мүнгэн шангуудаар урмашуулагдаха.

Загаһа бариха мүрысөөндэ хабаадаха гэбэл, 83014941430, 89085967053 гэһэн утаһануудаар Тимур Цыренбазарович Аюшиевта хонходохо хэрэгтэй.

Источник: Курумкан-инфо 24/7

Фото: Курумкан-инфо 24/7