Ниигэм 11 mar 2021 414

​​Буряадай Хориин һургуулиин музей федеральна бүридхэлдэ оруулагдаба

© фото: Хоринск -инфо 24/7

Буряад Уласай Хориин аймагай Хориин нэгэдэхи һургуулиин «Эрмэлзэл» гэһэн музей паспортизаци гаража, федеральна бүридхэлдэ оруулагдаһан тухай үнэмшэлгэтэй болобо.

Энэ бүридхэлдэ орожо, музейн хүгжэлтын шэнэ шата эхилбэ гэхэдэ, алдуу болохогүй. Федеральна порталда музейн үнгэргэхэ бүхы хэмжээ ябуулганууд тухай мэдээсэл, һурагшадай түсэлэй болон хизаар ороноо шэнжэлэлгын ажалнууд толилогдохо. Гэхэтэй хамта, энэ порталда бүридхэлдэ оруулагдаһан Ород гүрэнэй музейнуудтай суг ажал ябуулха юм.

Һургуулиин «Эрмэлзэл» музей 30 жэлэй  туршада ажалаа ябуулна. 1991 оной сентябриин 30-да Ородой Холбото Уласай болон Буряад Уласай габьяата багша, һургуулиин түүхэ бэшэгшэ Дарима Евдокимовна Болдоновагай ажалай дүн болон, музей нээгдэһэн юм. Музей нээхэ хэрэгтэ һургуулиин захиралай орлогшо Галина Цырендоржиевна Цыреторовагай ажал сэгнэшэгүй. Түүхын багшанар Елена Ивановна Борисова болон Нина Григорьевна Павлова хоёр горитой хубитаяа оруулаа.

Музей хоёр танхимһаа бүридэнэ. Нэгэдэхи залда һургуулиин байгуулагдаһан сагһаа 1945 он болотор материалнууд хадагалагданхай: дайшалхы алдар солын танхим, түрүүшын багшанар, 1806 онһоо хойшо һургуулиин түүхэ.

Хоёрдохи танхимда дайнай һүүлээрхи үеын һургуулиин түүхэ.

Мүнөө һургуулиин музей түүхын багшанар Краснопеев Д.В., Тугаринов И.Н гэгшэд хүтэлбэрилнэ. 

Источник: Хоринск -инфо 24/7

Фото: Хоринск -инфо 24/7