Ниигэм 16 mar 2021 440

​Буряад-монгол нохойдо хүшөө табихаар түсэблэгдэнэ

© фото: instagram.com/

Дэлхэйн эгээл эртын сагай нохонуудай нэгэн болохо буряад монгол үүлтэрэй нохойдо хүшөө табихаар Буряадта түсэблэгдэнэ. Хотошо үүлтэрэй нохойнуудые үсхэдэг «Амгалан» гэһэн клуб иимэ дурадхал оруулһан байна.

Дэлхэйн олон хотонуудта нохойнуудта зорюулагдаһан хүшөөнүүд бии. Энэ тоодо Улаан-Үдэ оролсохо аргатай. Юундэб гэхэдэ, Улаан-Үдэ хото шадарай гуннудай хотодо буряад-монгол үүлттэрэй нохойнуудай үлэгдэлнүүд малтагдаһан юм. Энэ малталгануудай ашаар буряад-монгол нохойнууд түбэд нохойнуудта орходоо, бүри эртын сагай гэжэ эрдэмтэд элирүүлээ.

 Олониитын ажаябуулагша, Гуннска жасын хүтэлбэрилэгшэ Олег Булутов гунну тухай фильм мүнөө буулгана. Эндэ буряад-монгол нохойнууд гол геройнуудай нэгэн болоһон байна.

Мүнөө хүшөөгэй уридшалһан хэб хэгдэнхэй гэжэ «Амгалан» клубта тэмдэглэбэ. Тэрэ хэбтэ сэргын хажууда хүбүүн нохой хоёр зогсоно. Скульптортай хэлсэһэн байгаа, теэд түсэлэй үнэтэйһөө боложо, энэ асуудал дүүрэн шиидхэгдээгүй.

Хүшөө табиха талаар хотын захиргаанда хэлсэгдэнхэй. Теэд  хүшөө табилганда «Амгалан» клубта гаргашалха мүнгэн үгы. Авторнуудай хэлэһээр, түсэлдэ 200 мянган тухай түхэриг хэрэгтэй. Мүнөө эдэбхи гаргагшад эбээн тэдхэгшэдые бэдэрнэ.

Фото: instagram.com/