Ниигэм 18 mar 2021 385

Ород Уласһаа коронавирустай тэмсэлгэдэ мүнгэн үгтэбэ

СOVID-19 үбшэндэ нэрбэгдэһэн зондо эм абаха хэрэгтэ Ород Уласһаа 12 сая гаран түхэриг һомологдохонь.
Энэ хэрэгтэ хамтадаа Россиин һанһаа 2,7 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэжэ, бүхы можо нютагуудта хубаагдахань. Буряад Уласта 12,4 сая түхэриг хүртэхэ. Харин хүршэ Эрхүүгэй можодо 43,9 сая, Үбэр Байгалай хизаарта 40,9 сая түхэриг дамжуулагдаха.
Тус мүнгэндэ коронавирус эмүүд абтажа, гэртээ амбулаторно аргаар эмнэлгэ абажа байһан зондо үгтэхэ болоно. Иимэ зон эмнэлгын туһада хүртэжэ, хорото үбшэнэй саашадаа ехээр һүжэрхэгүйн тулада эгээл хэрэгтэй эмүүдээр саг соогоо хандагдаха аргатай. Хэрэгтэй эмүүд тусхайта рецептээр үгтэхэ болоно.
Тиин мүнөөдэрэй байдалаар Буряад Уласта коронавирус үбшэндэ дайрагдаһан зоной тоо доошолно гэжэ хэлэлтэй. Һүүлэй хоёр хоногой туршада 70-аад хүнүүд СOVID-19-тэй гэжэ элирүүлэгдэнэ. Энэнь үнгэрһэн намарай, үбэлэй баримтануудтай зэргэсүүлхэдэ, нилээд ехээр доошолоо гээд, эмшэд тэмдэглэнэ. 
Тиибэшье, алишье сагта һэргылэмжын дүримүүдые сахиха, бэеэ гамнаха хэрэгтэй гэжэ дахин һануулая.

Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav/