Ниигэм 24 mar 2021 200

Илалтын жагсаалда бэлэдхэл эхилээ

Улаан-Үдэ хотодо Илалтын һайндэртэ үнгэргэгдэхэ хэмжээнүүдтэ бэлэдхэл эхилээ.
Зүүн сэрэгэй тойрогой  Улаан-Үдын гарнизоной сэрэгшэд Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнда Илалтын туйлагдаһаар 76 жэлэй ойдо зорюулагдаһан жагсаалда бэлдэнэ. Мүнөө эгээл бэрхэ сэрэгшэд шэлэн абтана, тусхайта техникэ бэлдэгдэнэ. 
Хамтадаа Оборонын яаманай зүгһөө 1000 хүн, бусад эмхинүүдһээ 370-аад мэргэжэлтэд һорилго эхилээ. Гадна хотын Соведүүдэй талмайда эмхидхэгдэхэ гол хэмжээндэ хабаадаха зон коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга хоёр дахин абаха гол эрилтэтэй.

Энэ жэлэй Илалтын һайндэртэ олоной анхаралда дайнда хабаадалсаһан Т-34, ИС-2 «Иосиф Сталин танкнууд, РСЗО БМ-13 «Катюша» харуулагдаха. Энэ гурбан техникэ Сосновый Бор тосхондо оршодог сэрэгэй частьда хүшөө болгогдон, хэдэн жэлэй туршада табяатай байһан. 2019 ондо гүйсэд заһабарилагдажа, ябаха болгогдоһон.

Фото: super-orujie.ru