Ниигэм 25 mar 2021 393

Улаан-Үдэдэ ариг сэбэрэй һара эхилхэнь

Мартын 29-һөө Буряадай ниислэл хотодо ариг сэбэрэй һара соносхогдохо. Энэнь апрелиин 24-дэ олоной субботнигоор түгэсэхэ болоно.

Бүхы ажалые хотын ажахы хүтэлбэрилжэ, Улаан-Үдын захиргаанай таһаг бүхэн бог шоройһоо сэбэрлэхэ өөрын газартай байха.
Жэшээнь, Советскэ районай захиргаан Свободы үйлсэһөө эхилээд, Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуулиин лукодром хүрэтэр газарые сэбэрлэхэ уялгатай. Железнодорожно районай мэргэжэлтэд Орешковой нэрэмжэтэ парк ариг сэбэр зандань ходо байлгаха ёһотой. Октябрьска районай захиргаанай хүдэлмэрилэгшэд Терешковэй үйлсэ, тэндэ оршодог «Дайнда мордоһон үетэн нүхэдни» гэһэн сквер хүрэтэр сэбэрлэлгын ажал ябуулжа байха.

Ариг сэбэрэй һарада Буряадай ниислэл хотын бүхы эмхинүүд хабаадаха тухайгаа мэдүүлэнхэй.  
Оршон тойронхи байгаалияа бог шоройһоо сэбэрлэхэһээ гадна, олон гэрнүүдтэй байшангуудта заһабарилгын, үүдэ, үрхэ шэнэлэлгын ажал ябуулагдаха. 
Гадна Улаан-Үдэ хотые шэмэглэхэ зорилготойгоор олон тоото модонууд, һөөгүүд һуулгагдаха.

Фото: ulan-ude-info.ru