Ниигэм 28 mar 2021 498

​Буряадай залуушуул хаана ажаһууха, хүдэлхэ хүсэлтэйб?

© фото: pixabay.com

Зүблэлтэ засагай үедэ дээдэ һургуули дүүргэжэ, мэргэжэл абаһан залуушуулда ерээдүйн 5 жэлэй хугасаада хаана ажаһуухаб, хүдэлхэб гэжэ гүрэн заажа үгэдэг һэмнай даа. Мүнөө дэлгүүрэй харилсаанай үедэ мэргэжэл абаһан уладай өөрөө ажал бэдэржэ олодог болоһон саг ха юм. Хүн бүхэн өөрынгөө дуратай ажал бэдэрдэг, һанаанда тааруу газарта ажамидаралаа зохёодог гээшэ ааб даа. Хэрбэеэ 30 гаран жэлэй саада тээ буряад арад түмэн эндээл нютагтаа соморхоноор ажаһуудаг байһан һаа, һүүлэй жэлнүүдтэ газар дэлхэйн алишье захада хүрөөд ажаһуудаг болонхой. Дээдэ һургуулида һуража, мүн дүүргэжэшье байһан оюутадһаа саашадаа ямар хотодо, ямар гүрэндэ ажаһууха хүсэлтэй байнабта гэжэ, Улаан-Үдын гудамжаар ябажа асууһан байнабди.

Бато-Цырен Бадмаев, БКСЭИТ - эй оюутан:

- Байгша ондо колледж дүүргэхэдээ, программист мэргэжэлтэй болохомни. Уг гарбалаараа Хэжэнгын байбашье, Ахын аймагта түрэһэмби, багаһаа хойшо Улаан-Үдэдэ үндыгөөб, һургуули дүүргээб. Колледж дүүргэхэдээ, 1С программа зохёодог хүн болохоб - энэл ажалаараа дүршэжэ, саашадаа хүдэлхэ һанаан байна. Би үнинэй домог суута Санкт-Петербург хотодо байрлаха һанаатай һэм. Тэрэнээ бэелүүлхэ гэжэ мүнөө зундаа холын Петербург зорихомни, тэндээл байра байдалаа түхеэрхэ һанаатайб. Холын тэрэ нютагта һайн салинтай ажал дурадхаха эмхинүүд олон байха гэжэ һананаб.

Доржо Аюшеев, Ербановай нэрэмжэтэ хүдөө ажахын колледжын оюутан:

- Би эндээл, түрэл Улаан-Үдэдөө, үлэжэ ажаллаха һанаатай байнаб. Хүдөөдэ үндыһэн хүн хадаа амитадта амаргүй мээхэйб. Эгээл тиимэһээ һургуулияа дүүргэхэдээ, кинологой мэргэжэл шэлэжэ, хүдөө ажахын колледж орожо, һуралсалаа үргэлжэлүүлээб. Тус һургуулияа дүүргэн сасуу сэрэгэй албанда ошожо, эрэ хүнэй уялгаяа дүүргээд, тэндээл хэлсээ баталжа үлэхэ һанаан байна. Сэрэгэй албанда, илангаяа харуулда ябахадаа, нохой хэрэглэдэг, тэдэнэй туһа сэгнэшэгүй байдаг. Албанда ябахадаа, абаһан мэргэжэлни хэрэгтэй боложо, нохойнуудтай хүдэлжэ магадгүйб.

Сарюна Гармаева, БГУ-гай оюутан:

- Буряадай дээдэ һургуулида Зүүн зүгэй институдта һуранаб. Тиимэһээ мэргэжэл абахадаа, хүршэ Хитад гүрэн гаража ажаллаха һанаатай байнаб. Хитад гүрэн гээшэмнай һүүлэй хэдэн жэлэй туршада айхабтар ехээр хүгжэнэ, дэлхэйн түрүү гүрэнүүдэй нэгэн болонхой. Ерээдүйн сагта хитад хэлэн дэлхэй дээрэ тон хэрэгтэй болохо. Улаан-Үдэдэ үлөөд, минии мэргэжэлээр хүдэлхэ гэбэшье, тиимэ олон ажалшье олдохогүй, олдобошье, салин түлбэринь тиимэ һайн гэхээр бэшэ ааб даа.

Булат Цыденов, БГУ-гай оюутан:

- Эндээл, түрэһэн нютагтаа, Улаан-Үдэдөө, ажаллахаб, үри бэеэ үндылгэхэб гэһэн зорилго хара багаһаа табиһан хүм. Би түрэл нютагтаа амаргүй дуратайб – хариин ондоо газарта ошоод ажаһуухаб гэһэн бодол толгойдомни ороношьегүй. Дээдэ һургуули дүүргэхэдээ, сагдаа боложо, алба хааха һанаатайб. Минии түрэлхидэй дүхэригтэ хуули ёһо хамгаалгын хэрэгтэ наһаяа зорюулһан хүнүүд олон байха. Багаһаа хойшо һанажа ябаһан хүсэлни бэелүүлэгдэхэ бэзэ гэжэ ехэтэ найданаб.

Бадмажаб Дашиев, сэрэгэй училищиин курсант:

- Би сэрэгэй училищида һурадаг курсант болоноб. Мүнөө гэр бүлын шалтагаанһаа нютагаа ерээд ябанаб. Түрэл Улаан-Үдэеэ бусаха һанаан хэды байбашье, тэрэ шиидхэбэри намһаа дулдыдаха бэшэ. Сэрэгэй хүн хадаа эльгээһэн газартань ошожо, албаяа хааха болоно ха юмбиб даа. Албанай болзорой дүүрэхэдэ, наһанай амаралтада гаража, заатагүй нютагаа ерэжэ түбхинэхэб. Мүнөө сагта сэрэгэй ба сагдаагай алба хаахада, ехэ хүндэтэй, һайн мүнгэ салинтай. Хараад үзэхэдэ, залуушуул нютагтаа үлэжэ ажаллахаяа балай һананагүй.

Амгалан Хуриганов, БРПК-гай оюутан:

- Би һургуулияа дүүргээд, Америкэ ошожо, тэндээ һуурижаха һанаатай байнаб. Тиимэһээ зорюута багшанарай колледждо англи хэлэ шудалнаб. Тэндээ һайн ажалда ороод, гэртэхинээ дуудажа асархаб. Манай нютагай олон зон тиишээ ошоһон, һайн ажаһуудаг. Нютагтаа үлэжэ ажаллаха гэхэдэшни, һанаанда таарама салинтай ажал олдохогүй. Энэ ушарһаа боложо, манай нютагайхид хари гүрэн гаража ажаллана ха юм даа.

Залуушуултай хөөрэлдэһэнэй удаа ехэнхи улад гадаада ошожо, саашанхи ажабайдалаа харида зохёон байгуулха хүсэлтэй гээд эли болоно. Хүхэ мүнхэ тэнгэри доро ажамидардаг үсөөн тоото буряад арадтамнай энэ үзэгдэл хэр һайнаар нүлөөлхэб?

Автор: Булат БАДМАЕВ хөөрэлдэбэ

Фото: pixabay.com