Ниигэм 29 mar 2021 884

​«Национальное достояние России» гэһэн мүрысөөндэ Буряадай Чимит Ванжилов түрүүлээ

© фото: Хоринск-инфо.24/7

Байгша оной мартын 24-25-ай үдэрнүүдтэ Москва хотодо «Национальное Достояние России» гэһэн бэлигтэй залуушуулай бүхэроссиин XV мүрысөөнэй түгэсхэлэй шата очноор үнгэрөө. Бүхэроссиин мүрысөөндэ бүхыдөө 500-һаа дээшэ оюутад болон һурагшад хабаадаа.

Буряадай Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуулиин 10-дахи классай һурагша Чимит Ванжилов тус мүрысөөндэ хабаадажа, «Культурное наследие, современное искусство» гэһэн номинацида түрүүлээ. Бэлигтэй хүбүүндэ «Национальное Достояние» гэһэн мүнгэн тэмдэг болон диплом барюулагдаа. Чимидэй эрдэмэй талаар хүтэлбэрилэгшэ, буряад хэлэнэй багша Лариса Дамбаевна Ванжилова «Национальное Достояние» гэһэн алтан тэмдэгтэ хүртөө.

Өөрынгөө ажалда Чимит Амгаланта нютагта оршодог "Жанчип-Чодон" гэһэн субаргын түүхэ болон удха тухай хөөрэһэн байна.

- Мүрысөөндэ Чимидэй ажал олоной һонирхол татаа – жюриин гэшүүдэйшье, бусад хабаадагшадайшье. Забһарай үедэ хүнүүд танилсахаяа дүтэлөө, үндэһэн буряад хубсаһаар һонирхоо, - гэжэ Лариса Дамбаевна хэлэбэ.

Источник: Хоринск-инфо.24/7

Фото: Хоринск-инфо.24/7