Ниигэм 6 apr 2021 220

​Түймэрэй аюултай хаһада Буряад Уласта агаарай 13 онгосо хэрэглэгдэхэ

© фото: РАЛХ

Түймэрэй аюултай хаһада Буряад Уласта ойн түймэрһөө хамгаалгада  «МИ-2», «Bell», «МИ-8» гэһэн 7 вертолёт, «ТВС» болон «АН-2» гэһэн 6 самолёт хэрэглэгдэхэ.

Агаарай онгосонуудай ашаар ойн түймэрнүүд дээрэһээ хинагдажа, мэргэжэлтэд болон тусхай техникэ асарагдаха. Байгша ондо авиа-хиналта 1400 часай туршада ябуулагдаха гэжэ түсэблэгдэнхэй. Авиахиналгада МИ-8 вертолёт ашаглагдахагүй, тэрэ ойн түймэр саралгандал хэрэглэгдэхэ.

«Мүнөө уласай аймагуудаар агаарай онгосонуудай ябуулха ажал гуримшуулагдана. Апрелиин 10-да аймагуудта агаарай онгосонууд бии болохо. Табадахи шатын түймэрэй аюултай үедэ авиахиналта үдэрэй гурбанһаа багаар бэшэ ниидэхэ ёһотой», - гэжэ Үбэр Байгалай хизаарай ойн харуулай хүтэлбэрилэгшэ Григорий Сердюков хэлэбэ.

Авиахиналтаһаа гадуур улас дотор 188 маршрудаар ой шалгагдажа байха, тэрэ замай утань 14 мянган модонһоо дээшэ юм. Тиихэдэ «Лесохранитель» гэһэн видео-камерануудай тоо олон болгогдохоор хараалагдана.

Фото: РАЛХ