Ниигэм 8 apr 2021 425

​Буряад Уласай Хурамхаанай аймагай ойн харуулшад нютагаархидтаа хандаба

© фото: Курумкан-инфо 24/7

Жэл бүри хабарай сагта, хуурай хагда ногоо, бог шорой галдаха ушар олошордог. Энэ үедэ сүүдхын хэды дахин ойн харуулшад түймэр унтараахаяа гарадаг. Заримдаа амарха забдагүй, нэгэ газарта гал сараагаад, нүгөө газарта тэдэнэр шамдадаг. Тиимэһээ түймэрэй аюулгүй байдал сахиит даа гэжэ Буряадай Хурамхаанай аймагай ойн харуулшад нютагайнгаа зондо хандаба.

- Хурамхаанай аймагай хүндэтэ ажаһуугшад! Хуурай ногоо галдахада, тэрээнһээ гэрнүүд, хото хорёо, ой модон галда бэлээр абтадаг. Энэмнай аргагүй ехэ гарзатай ха юм. Хүнүүдшье ами наһантаяа хахасадаг ха юм. Түймэрэй аюулгүй байдал хамта сахиял! – гэжэ ойн харуулшад хандаба.

Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряадай аймаг бүхэндэ ойн түймэрнүүд соробхилжо, ямар ехэ гарза ушаруулна гээшэб. Хүнүүд гэр бараагаа, зөөриеэ хуу алдажа, наһа барахашье ушарнууд хомор бэшэ. Байгаалида ушаруулагдаһан хохидол тухай хэлэлтэшьегүй. Тиимэһээ хүн бүхэн харюусалгатайгаар хандажа, илангаяа хабарай хара һалхитай үедэ, галда хайша хэрэгээр хандаһанай хэрэггүй.

Түймэрэй гараһан тухай 101, 112, 8(3012)20-44-44 гэһэн утаһануудта дуулгаха хэрэгтэй.

Источник: Курумкан-инфо 24/7

Фото: Курумкан-инфо 24/7