Ниигэм 8 apr 2021 320

​Буряад Уласай хүдөө ажахы дэмжэлгэдэ гүрэнэй туһаламжа үзүүлэгдэхэ 

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта хүдөө ажахын болон үйлэдбэриин эмхинүүдые дэмжэхэ гүрэнэй туһаламжын шэнэ программа байгуулагдаба.

- Шэнэ программаар 30 сая түхэриг хүрэтэр абахаар. Тэрэ мүнгөөрөө инвестициин урьһаламжын аргаар бэелүүлжэ байһан түсэлэйнгөө 25% хүрэтэр гаргашаяа хааха арга боломжо үзүүлэгдэхэ. Мүн тиихэдэ абаһан мүнгэеэ үйлэдбэриин шэнэ оньһон түхеэрэлгэнүүдые, хүдөө ажахын техникэ, үүлтэртэ адуу мал худалдажа абалгада, үйлэдбэридэ хэрэгтэй шэнэ байшануудые барилгада шэглүүлжэ боломоор юм. Өөрын түсэл бэелүүлхэеэ банкнуудһаа абаһан инвестициин урьһаламжынгаа хубиие гүрэнэй мүнгэн туһаламжада хүртэһөөр түрүүшын 18 һара соо түлэхэ арга хараалагданхай, - гээд, Буряад Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев хэлээ.

2021 ондо хүдөө ажахын һалбарида 63,8 сая түхэриг федеральна болон Буряад Уласай һанһаа үгтөөд байна. Нэгэ хүн эгээн ехээр 30 сая хүрэтэр гү, али түсэл бэелүүлгэдэ хэрэгтэй мүнгэнэй 25%-һээ дээшэ бэшые абаха аргатай. Хүдөө ажахы үйлэдбэрилэгшэ өөрынгөө 5 хуби оруулха ёһотой.

Грантда хүртэхэ талаар мүрысөөн байгша оной май һарада эхилхээр хүлеэгдэнэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com