Ниигэм 9 apr 2021 441

​Хүршэ Монгол уласта таряа ургуулха түсэбтэй

© фото: pixabay.com

Хүхэ мүнхэ тэнгэри доро хабтайн нэмжыһэн Монгол ороной тала гүбээнүүд урдын урда сагһаа адуу малаар бүрхөөгдэжэ байгаа. Мүнөөшье энэ заншалаа монгол арад алдангүй, ажамидаржа байһаар. Адуу малаа үсхэбэрилхэһөө гадна монголшууднай һүүлэй жэлнүүдтэ таряа талха ургуулдаг болонхой гээд бидэ мэдэнэбди.

Байгша ондо Монгол ороной таряашад бүхыдөө 530,3 дүрбэлжэн мянган гектар талмайда элдүүрилжэ, хүрэнгэ тариха түсэбтэй. Тэдэнэй 389,3 мянган гектарта - орооһото урагмал, 17,9 мянган гектар газарта - хартаабаха, 9,6 мянган гектар - огородой эдеэ, 66,5 мянган гектар - тэжээлэй ургамалнууд, 40  болон 7 мянган гектар газарта жэмэстэ модо ургуулха юм байна. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com