Ниигэм 13 apr 2021 198

Зохид газарта амархада гоё

«Гэр байра болон хотын зохид оршон» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар олониитын газарнуудые гоё, зохид болгохо талаар ажал хүдэлмэринүүд ябуулагдадаг гээшэ. Байгша ондо энэ хэрэгтэ  271 сая түхэриг  шэглүүлэгдэхэ. Тиимэһээ мүнөө Буряад Уласта болбосон түхэлтэй болгогдохо 100 газар шэлэгдэбэ. Ажаһуугшад булта али нэгэн газар һайжаруулхаяа һаналаа мэдүүлээ.  Мүнөө уласай 23 аймагуудта олониитын газар  дэбисхэрнүүдые  шэнээр зохёохо, һайжаруулха талаар ажалнуудые ябуулха тухай хэлсээн баталагдажа, хүдэлмэри эхилээд байна. Ажалнууд байгша оной ноябрь һарада гүйсэд дүүргэгдэхэ болзортой.

Улаан-Үдэ хотодо Пушкинай   нэрэмжэтэ сквер болон Гостиные ряды шадархи газар шэнэлэгдэжэ, олоной амархаар, сэнгэхээр  зохид болгогдохо. Намартаа ажал дүүргэгдэхэ ёһотой", - гээд Буряад Уласай  барилгын болон гэр байрын коммунальна ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин мэдээсэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru