Ниигэм 15 apr 2021 421

Улаан-Үдэ хотодо ариг сэбэрэй һара үргэлжэлһөөр


Апрель һарын эхинһээ мүнөөдэр болотор харюусалгагүй зоной бог  ехээр хаяһан 6 газар арилгагдажа, нэгэ мянган кубометр бог шорой суглуулагдажа, тусхайта газарта абаашажа хаягдаа. Хамдатаа хотын 257 үйлсэнүүд, гэрнүүд шадархи 574 газар сэбэрлэгдээд байна. Энэ ажалда 61 эмхи зургаан, 900 гаран хотынхид хабаадалсаа.
Советскэ райондо хамтадаа 38 хэмжээн эмхидхэгдэжэ, Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнда хабаадаһан сэрэгшэдэй нэрэ мүнхэлэн бодхоогдоһон хүшөөнүүдэй хажуудахи газарнууд сэбэрлэгдээ. Октябрьска райондо энэ ажалда  нэгэ мянга гаран хүн хабаадалсажа, 200 кубометр бог суглуулагдаа. Железнодорожно райондо болбосон түхэлтэй гэрнүүдэй шадархи газар, талмайнууд зохид болгогдоо. 
Мүнөө тус хэмжээн үргэлжэлнэ. Апрелиин 24-дэ бүхэхотын субботнигоор түгэсэхэ.

Фото: ulan-ude-eg.ru