Ниигэм 21 apr 2021 643

​Буряадтамнай хашаг һэрибэ

© фото: pixabay.com

Хабарай дулаан үдэрнүүдэй ерэхэдэ, алтан наранай дулаахан элшэһээ бүхы байгаалимнай һэргэжэ, бүхэ нойрһоо һэринэ. Эдэ дулаахан үдэрнүүдые һамбаашалан, арад зомнай эхэ байгаалиингаа энгэртэ амархаяа, сэнгэхэеэ гэр бүлөөрөө гарадаг заншалтай. Аятай амаралтыетнай хорото хашаг бузарлажа болохо гэжэ нэн түрүүн ойлгожо абагты. Элшэтэ наранай туяа доро дулаасажа, энэшье жаахан амитан һэргэнэ ха юм. Харахада, тэрэ хэды жэжэшье һаа, хазахадаа амаргүй аймшагтай.

Хорото амитан модоной эшэ, мүшэр дээрэ үдхэн ногоон худар байрладаг. Хүн ерэбэ гү даа гэжэ обёорходоо, тэрэ гэнтэ хубсаһандатнай аһалдаад, саашаа аалихан мүлхижэ, салдаган бэедэ гарахадаа, улаан мяхандатнай аятай зохидоор шаагдана. Тэрэнэй хазажа эхилхэдэнь, та ойлгохошьегүйт, юундэб гэхэдэ, тэрэнэй шүлһэн үбшэ дарадаг онсо аргатай. Хэзээ үни хазажа, бүхы бэеэрээ шаагдаһан хойнонь, хашагта бажуулгаһанаа хүн обёордог гээшэ. Тиимэһээ ой модон соо ороходоо, ута түриитэй, хамсытай хубсаһа, малгай үмдэхэ гэжэ оролдохо хэрэгтэй. Саг үргэлжэ бэе бэеэ шалгажа байха хэрэгтэй бшуу. Харин гэнтэ хашагта хазуулбал, ургамалай тоһо дээрэнь түрхеэд, 10-15 минутын туршада байлгажа ерэһэн бэеэрээ нариихан ниткээр бахалуурдажа, аалихан татажа гаргаха хэрэгтэй. Удаань хазаһан газартань 70% спирт, йод түрхихэ болонот. Өөрынгөө сухал гаргажа, тэрэнээ нэгэ жаа низалжа болоно, удаань хашагайнгаа бэеэ шиирын коробка соо гү, али банка соо хадагалагты. Тиигээд тэрэ банкатай хашагаа баряад, түргэн дары эмшэдтэ хандажа өөрынгөө шуһа тушааха, мүн хашагаа шэнжэлгэдэ үгэхэ хэрэгтэй. Хашагта хазуулһанай хойшолон аймшагтай гэжэ ойлгохо хэрэгтэй бшуу. Ойлгомжотой һэргэг ябагты!

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com