Ниигэм 21 apr 2021 409

​Буряадай «Минии олзын хэрэг» түб - гүрэнэй түрүүшын шангай лауреат

Буряадай «Минии олзын хэрэг» түб гүрэнэй түрүүшын шангай лауреат болоо. 2018 онһоо хүдэлдэг Улаан-Үдын «Минии олзын хэрэг» түб гүрэнэй түрүүшын «Минии олзын хэрэг» шангай гүрэнэй шэнжэлхы түбэй «НАФИ» - «Лидер популяризации» номинациин лауреат болоо.

Шагналгын баяр ёһолол Калининградска можын Светлогорск хотодо апрелиин 15-һаа 17 болотор үнгэрһэн Бүхэроссиин олзын хэрэг эрхилэлгые хүгжөөлгын хуралдаанай үедэ үнгэрөө. Лауреадуудай тоодо мүн баһа Калужска можо болон Татарстан Улас оролсоо.

- «Минии олзын хэрэг» түбэй ажал хэрэг тухай хаана эгээл ехээр ажаһуугшад дуулан мэдэжэ байнаб гэһэн шэнжэлгэнүүдэй үндэһөөр бидэ можо, хизаарнуудые шэлэжэ, илагшадые элирүүлээбди. Таанадые шагнана, таанадые харана, тан тухай мэдэнэ. Энэ хоёр дахин илалта болоно, юундэб гэхэдэ, таанар олониитын этигэмжэдэ хүртэбэ гээшэт, - гэжэ “НАФИ” түбэй юрэнхы захирал Гузелия Имаева тэмдэглээ.

Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Антон Виноградов федеральна шанда хүртэһөөрнь амаршалхадаа:

- Республикадаа олзын хэрэг хүгжөөлгые болон олзын хэрэг эрхилэлгые дэлгэрүүлгэ эдэбхитэй зүбөөр ябуулжа байһандатнай баяр хүргэхэеэ һананаб. Манда «Лидер популяризации» номинацида илагшадые шүүгшэд бэшэ, харин олзын хэрэг эрхилэгшэдэй өөһэдөө шэлэһэниинь илангаяа удхатай, - гэжэ тэрэ тэмдэглээ.

«Минии олзын хэрэг» түб Улаан-Үдэдэ 2018 онһоо хүдэлнэ. Мүнөөдэрэй байдалаар республикын бүхы шахуу аймагуудта түлөөлэлгэнүүдынь байгуулагданхай, Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэд 140 гаран туһаламжа абаха аргатай. Түбэй түлөөлэгшэд Бүхэроссиин олзын хэрэг эрхилэлгые хүгжөөлгын хуралдаануудта хабаадажа, мүнөө үедэ олзын хэрэг эрхилэлгэдэ ямар туһаламжа үзүүлэгдэнэб, эрхим практика, мүн баһа саашанхи хүгжэлтын шэглэлнүүд хайшааб гэжэ мэдэжэ абана. Эдэ хуралдаануудта олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ туһаламжын түбүүдэй можо, хизаарнуудай 300-гаад түлөөлэгшэд хабаадана.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ